Overenskomster

Lønnen generelt alt for lav

En lærers løn er en kompliceret affære, for den afhænger af antallet af bl.a. undervisningslektioner – og dog, så er det ikke helt så svært….

Uden at sætte konkrete tal på, så er en lærerløn bygget op på følgende måde: * Grundløn (afhængig af anciennitet – reguleret efter pristallet) * Områdetillæg (u-reguleret) * Ulempe-tillæg (arbejde på ubekvemme tider) * Undervisningstillæg (begynder ved mange årlige undervisningstimer) * Nyløns-tillæg (funktionstillæg eller kvalifikationstillæg) Forskel i aflønningen mellem kvinder og mænd er alene afhængig af ancienniteten, antallet af undervisningslektioner samt adgangen/tildelingen af decentral løn (nyløns-tillæg) – og så skal det slås fast, at niveauet for aflønningen af lærere generelt er for lavt – og har været for lavt i de seneste 10-12 år Ovenpå forårets store arbejdsnedlæggelser gik de store kvindefag i den offentlige sektor i arbejde igen, da de bl.a. fik lovning på en lønkommission. Denne kommission skal i lyset af de seneste reformer i den offentlige sektor og trepartsaftalerne sidste år have fokus på høj kvalitet i den offentlige service generelt. Det kræver effektive offentlige arbejdspladser med velkvalificerede og engagerede medarbejdere – herunder skoler. Kommissionen skal i den forbindelse belyse, om løn-, ansættelses- og ledelsesstrukturer bidrager til at fremme en positiv udvikling af den offentlige sektor og til i dialog med medarbejderne at skabe dynamiske og attraktive arbejdspladser med lokale frihedsgrader, der kan tiltrække og fastholde den efterspurgte og kvalificerede arbejdskraft. Disse ord lyder forjættende for en lærer med en mellemlang videregående uddannelse bag sig. Gennem de seneste seks-syv år har vi set, at den kommende generation af unge på arbejdsmarkedet vil ikke have en læreruddannelse. Som tidligere nævnt er lønnen generelt for lav, den står ikke mål med det ansvarsfulde arbejde samt det ledelsesniveau, som er indbygget i lærergerningen. En lærer er bærer af den vigtigste søjle, hvorpå Danmark skal bygge sit velfærd i de kommende år. Læreren er den eneste, som kan befordre en undervisning og skabe et miljø, hvor hver enkelt barn kan få mulighed for sammen med andre børn at skabe den bedst mulige fremtid for sig selv – i samspil med andre jævnaldrende børn Lærerens arbejde er enestående – og samtidig er lærergerningen som det eneste erhverv udsat for alle borgeres meget kritiske blikke – forældre er verdens bedste opdragere af deres eget barn – og er amatører, når det drejer sig om målrettet undervisning og indlæring – her er læreren eksperten – men desværre er det amatørerne, der mener sig berettiget til at bestemme over lærerens arbejdsbetingelser og sandelig også bestemme lærerens aflønning. Disse amatører i forhold til kernen i lærerarbejdet er også politikere og ministre, og især disse grupper har gennem de seneste syv år været bestemmende for synet på lærerarbejdet. Børnenes forældre skal gå i spidsen – de skal anerkende læreren som den vigtigste person i barnets udvikling, hvad undervisning og indlæring angår. Forældrene skal vise – og kræve – af samfundet, at læreren respekteres for sin metier – og forældrene skal vise, at de mener det ved at forlange, at en lærers aflønning kommer til at afspejle hvervets betydning for samfundet.