Lokalpolitik

LOKALE RÅSTOFFER

Under minimum 150 til 200 hektar af Siem og Hellum skoves arealer findes der råstoffer af god kvalitet, både sand, grus og sten. Det er Lindenborg Gods A/S, der ejer arealerne, men godset har hyret firmaet NCC Råstoffer til at kortlægge skovarealerne og søge indvindingstilladelse hos amtet. Man søger om tilladelse til at indvinde sand, grus og sten på 79 hektar af skovarealet. Der gættes forsigtigt på, at området i alt gemmer på 7-10 millioner kubikmeter sand, grus og sten af høj kvalitet. Det er en kvalitet i sig selv, at alle tre typer råstoffer findes samme sted. Området blev overordnet udpeget som "særlig værdifuldt landskab" i amtets fredningsplan fra 1985. I amtets Regionplan 2001 er området udlagt som naturområde, særligt drikkevandsområde og økologisk forbindelse. Til gengæld er der få beboelser i området og dermed ikke mange mennesker, der vil blive generet, hvis det ender med en indvindingstilladelse. Foreløbig har amtets teknik og miljø-udvalg og økonomiudvalg anbefalet over for amtsrådet, at man sætter en indledende offentlighedsfase i gang med henblik på at foretage en såkaldt VVM-undersøgelse. Altså en Vurdering af, hvilken Virkning en eventuel grusgrav vil have på Miljøet.