Lokalpolitik

Lokalplan for erhverv på havnen er ugyldig

Naturklagenævnet har underkendt lokalplan for erhvervsområde på østhavnen

SKAGEN:Det kan blive alle gode gange tre for Skagen Kommune når det gælder om at få vedtaget en lokalplan for et erhvervsområde i den østligste ende af havnen op mod Østre Strandvej. Lokalplanen, 170-E, er netop blevet underkendt af Naturklagenævnet. Nævnets begrundelse for at underkende lokalplanen er, at det ikke mener, at der i lokalplanen er en fyldestgørende redegørelse for den påvirkning, erhvervsbyggeriet vil have på det kystnære område. Det første lokalplanforslag for området blev aldrig forelagt byrådet til endelig godkendelse. Det skyldtes primært, at den virksomhed, som lokalplanen skal give mulighed for at udvide, Taabbel Fiskeeksport, selv gjorde indsigelse mod planen. Virksomheden ønskede, at der blev mulighed for en større udvidelse, end der var skitseret i lokalplanen. Det førte til, at der i sommeren 2001 blev udarbejdet et nyt lokalplanforslag. I det gik byggefeltet helt ud til skel ind mod den fredede klit mellem havnen og Ø. Strandvej. Der blev indgivet en række klager over lokalplanforslaget til Naturklagenævnet, men de blev indgivet for sent, og derfor fik man ikke, inden den endelige godkendelse af lokalplanen i november 2001, foretaget en vurdering af planens redegørelse for påvirkningen på kystområdet. Der blev indgivet klage over den, efter klagernes mening, manglende redegørelse igen, da lokalplanen blev endeligt godkendt, og det er disse klager, Naturklagenævnet nu er færdig med at behandle. Sagen er, fremgår det af afgørelsen fra naturklagenævnet, behandlet af alle 10 medlemmer i nævnet, og behandlingen er sket efter, at naturklagenævnets sekretariat har foretaget en besigtigelse af forholdene på østhavnen. Påvirkningen i kystnærhedszonen er i lokalplanen ikke beskrevet nærmere - se faktaboksen - idet der blot henvises til, at byrådet har vurderet påvirkningen i forbindelse med godkendelsen af Kommuneplanen. Der er desuden ialt fem tegninger, som viser hvordan der kan bygges efter bestemmelserne i lokalplanen. Naturklagenævnet mener ikke, at indholdet i lokalplanen opfylder de krav, der i Planloven er opstillet for redegørelsen om påvirkningen af kystområdet, og klagenævnet mener, at de fem tegninger hovedsagelig illustrerer selve bebyggelsen og kun i meget begrænst omfang, som det hedder i afgørelsen, giver et indtryk af, hvordan bebyggelsen visuelt vil påvirke omgivelserne.