Lokalpolitik

Lokalplanen er for gammel

UDSIGT: I et indlæg den 8. april vedrørende Mogens Holm Jespersens bemærkninger den 3. april om minkfoderfabrikken henviser Uffe Bro til en lokalplan, som har ligget til høring. Den seneste lokalplan for området er lokalplan nr. 16 fra 1984. Dengang var Mogens Holm Jespersen ikke flyttet til Østerallé, mens jeg kom der i 1972, så jeg burde have sat mig ind i planen. Allerede dengang syntes alle på Østerallé, at minkfoderfabrikken skæmmede udsigten, men havde jeg dengang gjort indsigelse, ville man have svaret: Bare rolig, der sker ikke mere lige nu! I lokalplan nr. 16 står der, at "lettere industri" kan tillades. Længere fremme står der kun ordet "industri", og der henvises til miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, "herunder virksomhed, som giver anledning til væsentlig støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser. Dog skal udbygning af allerede eksisterende miljøbelastende virksomheder kunne tillades, når der ikke derved sker yderligere væsentlig belastning af miljøet." Om "Område C" står der: "Området må kun anvendes til sportsplads". Nu er stadion flyttet til den vestlige del af byen. Det gamle stadion kunne måske bruges til lavere boligbebyggelse. Det kan være lidt fugtigt, og der har engang ligget en losseplads, men det er så længe siden, at der ingen fare er for forurening. For hele området må bebyggelsen ikke overstige 8.5 meter. De fleste af bestemmelserne stammer fra 1979. Denne lokalplan er således tyve år gammel. Med den ny tid er der kommet andre behov. Vi lever nu i en tid, hvor man lægger vægt på natur og rent miljø. Udvidelsen af minkfoderfabrikken medfører i første omgang larm, lastvognstrafik, ophobning af paller og forskelligt affald. Helt slippe for lugten kan vi heller ikke. Dertil kommer udsigten. Kommunen er ligeglad med udsigten. Den giver f.eks. dispensation, så nogle får lov at bygge højere end de 8.5 meter. Kommunen tager ikke i betragtning, at beboernes udsigt ødelægges. Folk fra Nibe og Aalborg, der kommer for at kikke på byen, bliver klar over, at hertil skal de ikke flytte. Da kommunen gav tilladelse til Ranum Byggemontering, kunne de have foreslået, at firmaet slog den hvide bygning op bag de haller, som alligevel står og skygger. Så er der det med de flere arbejdspladser. Man forventer, at udvidelsen af fabrikken vil give 10 ekstra arbejdspladser. Vi på Østerallé har ikke noget imod flere arbejdspladser, blot ikke dér. Og endelig viser det sig tit, at en øget rationalisering efterhånden vil medføre færre arbejdspladser. Man kan læse, at lokalplanens formål er at sikre gående adgang til strandarealerne ved hjælp af stianlæg. I Bilag 3 er der angivet stiforbindelser. Datoen for den tegning er 30.10.79! Indtil for få år siden kunne vi fra Østerallé se vandet sprøjte, når det blæste over fjorden. Det har bygningen med Løgstør kommunes omsorgsfulde projekt "Dagslys" forhindret. Løgstør kommune er bagefter, når det gælder bevaring af naturen. Hvis man støtter sig til en tyve år gammel lokalplan, bliver man bagefter.