Naturvidenskab

Lokalt initiativ bemærket i New York

"Nej til CO2" foreningens bestræbelser for at stoppe planerne om at fylde undergrunden under området mellem Pandrup, Aabybro, Brovst og Aalborg Kommune med CO2 har nået New York Times (NYT).

Robert Bryce, der er senior fellow ved Manhattan Institute, udtrykker i artiklen ”En dårlig satsning på CO2” 12. maj 2010 voldsom kritik af et lovforslag i senatet vedrørende udskillelse og lagring af CO2 i undergrunden, men har også noteret sig en lille aktiv græsrodsbevægelses lokale initiativ og held med midlertidigt at standse energimastodonten Vattenfalls planer om årligt at pumpe 1.800.000 m3 flydende CO2 en-to km ned i undergrunden under beboede områder i Jammerbugt Kommune inden for en overskuelig fremtid; og dette på trods af et stigende antal rapporter om, at CO2’en ikke bliver, hvor den har fået besked på at blive, og ikke holder sig inden for de afstukne fysiske rammer, men tværtimod hurtigere end forventet bobler op gennem revner i jorden og fortsætter op i atmosfæren. Sådanne rapporter kan bl.a. læses på Greenpeaces hjemmeside og hos miljøbevægelsen NOAH og senest i en rapport udsendt af Ritzau og omtalt i Nordjyske Stiftstidende 28. juni, hvor man bl.a. kan læse: ”Der er stor risiko for lækager fra de underjordiske hulrum, man påtænker at bruge som lagerplads for CO2, påpeger Gary Shaffer, professor ved Niels Bohr Instituttet og leder af Center for Jordens klima og Biogeokemiske Kredsløb.” Hvis man ellers kan klare det tekniske engelsk, kan man læse mere på det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience Online 27. juni under overskriften “Long-term effectiveness and consequences of carbon dioxide sequestration.” Gary Shaffer opregner en lang række uhyggelige konsekvenser af udslip af oplagret CO2 - noget som man ved vil ske! Mange husker nok jordskælvet på 4,7 Richter, der rystede Nordjylland for nylig. Mindre jordskælv er ret almindelige her i området, 5-6 om året, men man har viden om konkrete jordskælv i 1755 og 1759, der fik vandet til at forsvinde fra åer og vandløb her i området i en årrække. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilken virkning sådanne skælv vil have på et underjordisk CO2 lager. I NYT-artiklen omtales i generel form sammen med Danmark også ”Borgerinitiativet mod CO2-lagring” i Slesvig-Holsten, der har indsamlet 100.000 protestunderskrifter og har et medlemstal på over 3.500. Foreningen ”Nej til CO2” hér oplyser, at medlemstallet er på blot 166! Heraf er en lille håndfuld aktive med informationssøgning om CO2 og konsekvenser af en implementeret oplagring, kontakt til eksperter og myndigheder, samt forskellige andre aktive og oplysende initiativer. Primo maj d.å. udtrykte også Teknisk Udvalg i Jammerbugt Kommune en officiel skepsis og modvilje mod Vattenfalls planer. I lyset af ovenstående, hvordan kan det så være, at der ikke er en langt større lokal opbakning og interesse i Jammerbugt Kommune, der er udset til at blive verdens største losseplads for kemiske røggasser med omkring 10 procent ikke-definerede andre stoffer, herunder formentlig også tungmetaller? Kære medborgere i Pandrup, Aabybro, Brovst m.fl. byer, hvad med om vi alle vågner op, sætter os lidt ind i tingene og måske bakker op om dem, der fortvivlet kæmper vores sag mod store, kortsigtede økonomiske interesser, der bare venter på, at ”gassen går af den lokale ballon”, som gasser jo gør med tiden, så de kan fortsætte uforstyrret og uimodsagt med deres planer? Vi ønsker alle at nedbringe CO2 udledningen, men bakker vi også op om tesen, at ”målet helliger midlet”, som mange af vores nationale politikere synes at gøre. Der findes faktisk mange CO2 neutrale alternativer til risikoen for at gøre vore boliger usælgelige og Jammerbugten ubeboelig for kommende generationer.