Overenskomster

Lov om ligeløn

1975:EF vedtager et direktiv om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 1976: Folketinget vedtager lov om lige løn for samme arbejde, og at ansatte ikke kan fyres på grundlag af fremsat krav om ligeløn. 1978: Det bliver lovmæssigt bestemt, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse, forflyttelse og forfremmelse. 1989: EF-Domstolen fastslår i Danfoss-dommen princippet om omvendt bevisbyrde. Det vil sige, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at kvinden i en given sag ikke er blevet forskelsbehandlet på grund af køn. Ligelønsloven fra 1976 justeres, så det bliver helt tydeligt, at der ikke må forskelsbehandles på grund af køn, ligesom der sættes lighedstegn mellem lige løn og lige vilkår. 1992: Ligelønsloven revideres igen. Denne gang med en præcisering af, at bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. Kilde: www.kvinfo.dk