Loy­al chef

- Hun er rig­tig god som chef, si­ger ju­rist Tina Wahl. Tina Wahl var i tre år en af Ja­ne Wiis’ nær­mes­te med­ar­bej­de­re, da de beg­ge var an­sat i Gre­ve Kom­mu­ne. Ja­ne Wiis som vi­ce­kom­mu­nal­di­rek­tør, Tina Wahl som ju­ri­disk kon­su­lent. Her ud­vik­le­de Tina Wahl bl.a. pro­jek­ter og po­li­tik­ker, som med ju­ris­tens ord el­lers lig­ger uden­for en ju­ri­disk kon­su­lents kom­pe­ten­ce­om­rå­de. - Det er det, Ja­ne kan, ly­der skud­små­let fra den tid­li­ge­re med­ar­bej­der. - Man får op­bak­ning til at ar­bej­de med de ting, man tæn­der på. Ja­ne for­ven­ter på den an­den si­de, at man le­ve­rer va­ren, kon­sta­te­rer Tina Wahl, der nu er le­der af ju­ri­disk se­kre­ta­ri­at i Kø­ben­havns Kom­mu­nes Sund­heds- og Om­sorgs­for­valt­ning. - Ja­ne for­mår at få det at gå på ar­bej­de til at være lyst­be­to­net. Hun gi­ver fri­hed un­der an­svar, og det er trygt at ar­bej­de for hen­de. Tina Wahl har og­så op­le­vet Ja­ne Wiis tage skral­det for en bøf, Wahl hav­de la­vet. - Men man får det at vi­de på en okay måde med frem­ad­ret­tet kri­tik. Og la­ver man no­get godt, er hun ik­ke che­fen, der ta­ger æren for det. Ro­ser­ne får man selv. Ja­ne Wiis er iføl­ge Tina Wahl og­så ty­pen, der ik­ke ta­ler om små fejl. - De sto­re fejl læ­rer vi af. For selv­føl­ge­lig bli­ver der la­vet fejl, når man ar­bej­der me­get. Men det er man mest ær­ger­lig over selv, for­di man med Ja­ne som chef har lyst til at gø­re sit ar­bej­de rig­tig godt, me­ner ju­ris­ten, der kun har en ne­ga­tiv be­tragt­ning om Ja­ne Wiis: - Jeg vil ger­ne ar­bej­de sam­men med Ja­ne igen, og jeg HAR brok­ket mig over, at hun nu flyt­ter til Fre­de­riks­havn. Det er alt­så for langt væk for en sjæl­læn­der.