EMNER

Lun generalforsamling i Hirtshals Fjernvarme

Mål om reduktion af varmeprisen med 20 kr. pr. MWh. er opnået

HIRTSHALS:Positive meldinger som tilbagebetaling af fire mio. kr. og nedsættelse af a conto-beløb etc. giver åbenbart tilfredse forbrugere. I hvert fald mødte kun 21 andelshavere op, da Hirthals Fjernvarme a.m.b.a. afviklede den årlige generalforsamling. Og af bestyrelsens beretning, som blev aflagt af næstformand Knud Damgaard, fremgik det, at der netop nu er tilsluttet 2242 forbrugere. - Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år har været præget af mange positive tendenser, som en direkte følge af de faldende gaspriser samt af, at vi har modtaget den forventede varmemængde fra det spånvarmeprojekt, vi har etableret i samarbejde med Limtræ Lilleheden A/S, sagde Damgaard. Han var også inde på renoveringer, som det er bestyrelsens hensigt ikke skal påvirke varmeprisen nævneværdigt. Derfor er der i løbet af året kun udført opgaver, hvor rørsystemet har vist svaghedstegn, eller hvor Hirtshals Kommune har udført vand- og kloakarbejder eller udlagt ny vejbelægning. I regnskabsåret er der derfor udført renovering af hoved- og stikledninger for ca. to mio. kr. Også i budgettet for det næste år er der indregnet et beløb på to mio. kr. til renoveringer. - Vi må konstatere, at alle vore forventninger til driften er blevet indfriet. Varmeforbruget har været stabilt, og den fastprisaftale, som vi indgik omkring levering af naturgas, har bidraget positivt på bundlinien, så vi har kunnet efterbetale over fire mio. til forbrugerne, sagde Damgaard. Bestyrelsen forventer, at den positive udvikling fortsætter. Optimismen bestyrkes bl.a. af den aktuelle omlægning af kraftvarmebeskatningen, som blev vedtaget af Folketinget i maj. - Ved at sænke a conto-prisen med fem procent har kunderne under Hirtshals Fjernvarme i alt fået en reduktion af deres varmepris på 15 procent i forhold til, hvad de måtte give i 2000/2001, fastslog Knud Damgaard. Bestyrelsen skitserede desuden en strategiplan og den længere fremadskuende perspektivplan for Hirtshals Krafvarmeværk. Der blev desuden givet en kort redegørelse for samarbejdet med Limtræ Lilleheden om spånvarmeprojektet. En ny samarbejdsaftale med Hirtshals Strømforsyning skal i det kommende år ændres og føres ajour. Den gamle aftale er fra 1985. Endelig har Hirtshals Fjernvarme meldt sig ind i Energicenter Nordvendsyssel. Efter beretningen genvalgte den lille forsamling Jørgen Skjødt Petersen til formand. Kurt Jakobsen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Poul Winther, der ikke ønskede genvalg. Desunden er Ole Valsson blevet udpeget som Hirtshals Boligforenings repræsentant i Hirtshals Fjernvarmes bestyrelse. Såvel beretning som regnskab blev vedtaget uden bemærkninger, og på et efterfølgende bestyrelsemøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Skjødt Pedersen som formand og Knud Damgaard som næstformand.