Lykkelig husejer - trods alt

Fem måneder forsinket kan ægteparret Sørensen nu flytte ind

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Op­le­vel­sen med Jammerbugthuset rys­te­de Niels Jør­gen Sø­ren­sens syn på den dan­ske byg­ge­bran­che, men de lokale hånd­vær­ke­res ind­sats har gen­skabt tro­en på, at godt hånd­værk sta­dig er at fin­de. Til ven­stre tøm­rer­mes­ter Jens Mar­tin Dietz, og til høj­re Kim Ham­mer Chri­sten­sen fra mu­rer­fir­ma­et Sø­ren Hol­den­sen.

PAN­DRUP:”Oven over al­ting strå­ler Mo­der Sol”. Den­ne gam­le Dirch Pas­ser-klas­si­ker kun­ne me­get vel tje­ne som un­der­læg­nings­mu­sik for det dra­ma, som æg­te­par­ret Kir­sten og Niels Jør­gen Sø­ren­sen det se­nes­te hal­ve år har gen­nem­gå­et. Kørt før jul sid­ste år gik byg­ge­fir­ma­et Jammerbugthuset, der hav­de lo­vet dem et ind­flyt­nings­klart hus 1. de­cem­ber, kon­kurs. Til­ba­ge stod par­ret med et halv­fær­digt hus og en kæm­pe­reg­ning. Dels hav­de par­ret be­talt for me­re ar­bej­de, end der var ud­ført, dels le­ve­de hu­set kva­li­tets­mæs­sigt langt fra op til, hvad man med ri­me­lig­hed kun­ne for­ven­te. Mur­værk var skævt, vin­du­er, dø­re og tag­kon­struk­tion sjus­ket mon­te­ret, og vis­se ste­der smuld­re­de ce­men­ten, for­di den mest be­stod af sand. Skræk og ræd­sel - Til vo­res skræk og ræd­sel op­da­ge­de vi, at hånd­vær­ker­ne ik­ke bare skul­le byg­ge vi­de­re. De skul­le byg­ge om, for­tæl­ler for­hen­væ­ren­de høj­sko­le­for­stan­der Niels Jør­gen Sø­ren­sen, der og­så fryg­te­de for den rum­mel, han skul­le igen­nem med til­syn, ad­vo­ka­ter og an­den ju­ri­disk rum­mel. - Hel­dig­vis stod det til­sy­net med kon­kurs­bo­et ri­me­ligt klart, at 10-12 fa­mi­li­er var i be­ty­de­lig klem­me, så den del af sa­gen var re­la­tiv smer­te­fri. Det var ik­ke rart, men det kun­ne ha­ve væ­ret vær­re for at si­ge det på nord­jysk, for­tæl­ler han. No­get til­sva­ren­de kan si­ges om det byggeforløb, der fulg­te. - Det kos­ter jo al­tid at skif­te hes­te midt i vade­ste­det, men til gen­gæld må jeg si­ge, at jeg fik en fan­ta­stisk støt­te af de lokale fir­ma­er, som tog sig af det vi­de­re for­løb. Det er helt utro­ligt, hvad de har gjort for at hjæl­pe os igen­nem det her, si­ger Niels Jør­gen Sø­ren­sen, der mens han vi­ser rundt i det næs­ten fæl­les re­sul­tat af de fæl­les an­stren­gel­ser strå­ler om kap med Vend­sys­sels kla­re sol. - Jeg er både me­get stolt, glad og let­tet over, at hu­set er ble­vet, som det er, si­ger han og til­fø­jer, at let­tel­sen gæl­der både hu­mø­ret og teg­ne­bo­gen. For det har kos­tet pen­ge, end­da rig­tig man­ge, at skul­le be­ta­le reg­nin­ger­ne i for­bin­del­se med et byggeforløb som det­te. Mer­pris: e n halv mil­li­on Niels Jør­gen Sø­ren­sen an­slår den sam­le­de mer­pris til en lil­le halv mil­li­on kro­ner. For an­dre kun­ne den si­tua­tion ha­ve væ­ret skæb­ne­svan­ger. - Nu er jeg så gam­mel, at jeg har et ak­tivt liv bag mig, så jeg har no­get at stå im­od med. Men hav­de jeg væ­ret 25 år og ny­gift, og det var mit før­ste hus, som jeg hav­de drømt om at le­ve mit liv i, så vil­le jeg nok ha­ve væ­ret rui­ne­ret i dag, kon­sta­te­rer han. Som be­lært af eg­ne er­fa­rin­ger un­der­stre­ger han, at man al­drig kan være for­sig­tig nok med at tjek­ke de fir­ma­er, man over­vejer at la­de byg­ge for sig. Men at det er svært at gar­de­re sig 100 pct. - Vi tog bank­op­lys­nin­ger på fir­ma­et, fik det an­be­fa­let af en ejen­doms­mæg­ler og så tre byg­ge­ri­er, som fir­ma­et hav­de gen­nem­ført. Vi kun­ne imid­ler­tid ik­ke tage høj­de for, at sam­me fir­mas øko­no­mis­ke hand­le­må­de var elen­dig, si­ger Niels Jør­gen Sø­ren­sen.