Aars

Lyngsø skal styre 25.000 postbure

AARS:Med 25.000 rul­le­bure til pak­ke­post er det svært at over­skue, hvor alle be­fin­der sig, og hvor­dan de er kø­ren­de. For at få over­blik over de man­ge bure til en vær­di af 4500 kro­ner styk­ket har Post Dan­mark få­et soft­ware­virk­som­he­den Lyngs­ø Sy­stems i Aars til at le­ve­re en logistikløsning. Den edb-ba­se­re­de løs­ning gi­ver over­blik over an­tal­let af rul­le­bure, der er til rå­dig­hed på giv­ne tids­punk­ter og ste­der og fast­slår nø­jag­tigt, hvor i logistikkæden rul­le­bu­re­ne op­ho­bes, hams­tres el­ler for­svin­der. Des­uden sik­rer sy­ste­met, at kun funk­tio­nel­le og nye rul­le­bure er i om­løb. - For at kun­ne yde en ef­fek­tiv kun­de­ser­vi­ce og op­fyl­de vo­res ser­vi­ce­af­ta­ler, er det vig­tigt, at rul­le­bu­re­ne er til­gæn­ge­li­ge i de kor­rek­te an­tal og på de kor­rek­te ste­der, si­ger Kar­sten F. Hansen, lo­gis­tik­chef hos Post Dan­mark. Tek­nik­ken, der skal mon­te­res på hver af de 25.000 vogne, er frem­stil­let til at kun­ne mod­stå bar­ske uden­dørs for­hold – så­som støv, regn, frost, UV-lys og fugt – og har en ga­ran­te­ret af­læs­nings­af­stand på 15 m. Det be­ty­der, at bu­ret kan lo­ka­li­se­res på et hvil­ket som helst tids­punkt, når det be­fin­der sig in­den for Post Dan­marks fa­ci­li­te­ter.