Lystfiskere bekymrede over gylle

Frygt for øget nitratbelastning af vandløb

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn og Omegns Lystfiskeriforening er bekymret over konsekvenserne af udspredning af gylle i nærheden af åløb. Derfor har foreningen bedt om blive holdt orienteret af kommunen om hvilke betingelser, der opstilles i en ny miljøkendelse til svineproduktion på gårdejer Kaj K. Larsens ejendom på Rævdalvej vest for Gærum. Frederikshavn Kommune har indledt en revurdering af miljøgodkendelsen af svinebedriften på Rævdalvej. I den forbindelse har Kaj Larsen bebudet en udvidelse af produktionen op til 475 dyreenheder - en forøgelse på mere end 50 procent i forhold til den nuværende godkendelse. Gården på Rævdalvej har jord i nærheden af Bangsbo Å, hvor Frederikshavn og Omegns Lystfiskeriforening har fiskeretten. Lystfiskerne har haft flere uoverenstemmelser med Kaj K. Larsen om forurening af vandløb. En af dem handlede om et gylleudslip i Bangsbo Å, netop fra gården på Rævdalvej. Formanden for lystfiskeriforeningen, Bjarne Pedersen, siger, at foreningens ønske om at følge miljøvurderingen til dørs hænger sammen med beliggenheden af de arealer, som Kaj K. Larsen skal bruge til at sprede gyllen fra ejendommen ud på. Bjarne Pedersens bekymring er, at en udvidet produktion vil resultere i øget tilførsel af nitrat til åen. Det er, mener han, ikke acceptabelt på baggrund af den standende debat om iltsvind. Kommunens revurdering af miljøgodkendelsen kommer ikke til at stå alene. Kaj Larsens ønske om at udvide produktionen medfører, at amtet også skal gennemføre en såkaldt screening af miljøforholdene. Afhængig af udfaldet af screeningen kan der blive tale om, at amtet forlanger en mere omfattende miljøundersøgelse, en VVM-vurdering, af konsekvenserne af produktionsudvidelsen. Kaj Larsen har selv taget skridt til at reducere ejendommens påvirkning af miljøet gennem etablering af et gylleforsuringsanlæg. Forsuringen af gyllen sker ved tilsætning af svovlsyre og kan blandt andet reducere lugtgener ved udbringning af gyllen.