Brovst

Man­dags­klub ryk­ker ud i det fri

{ HALV­RIM­MEN: Selv om Man­dags­klub­ben har ind­ledt som­mer­pau­sen fort­sæt­ter en hel del af med­lem­mer­ne med at mødes ved ØAH-Hal­len man­dag ef­ter­mid­dag fra 8. maj. Det gæl­der pe­tan­que­spillet. På sid­ste mø­de­dag i man­dags hav­de klub­ben be­søg af Chri­sti­an Jo­han­nes Lar­sen fra Ø. Brøn­ders­lev, som er DGI-in­struk­tør i den­ne sports­gren. Be­sty­rel­sen fik den go­de ide at til­by­de alle in­ter­es­se­re­de at møde op og del­ta­ge hver man­dag kl. 14. Ik­ke med­lem­mer er li­ge­le­des sær­de­les vel­kom­ne - dog for en mer­pris i for­hold til med­lem­mer - til at del­ta­ge i ud­flug­ten til Thy, som klub­ber­ne i Skovs­gård, Brovst og Halv­rim­men ar­ran­ge­rer i fæl­les­skab tors­dag 8. ju­ni med mid­dag i Klit­møl­ler og be­søg i Hanst­holm og Kir­sten Kjærs Mu­se­um. Til den­ne tur skal man mel­de sig se­nest 20. maj. For­års­fes­ten, som er den tra­di­tio­nel­le af­slut­ning på vin­ter­halv­året, hol­des man­dag 1. maj i for­sam­lings­hu­set med mid­dag og dans.