Lokalpolitik

Mange indsigelser mod lokalplanforslag

Mange mener, at der er lagt op til alt for tæt bebyggelse ved Toldergårdsvej i Skagen

SKAGEN:Der er kommet mange indsigelser i forbindelse med lokalplanforslaget for et nyt boligområde ved Toldergårsvej i Skagen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Planerne skal gøre det muligt at byudvikle et cirka 2,5 hektar stort areal mellem den nuværende bygrænse og Damsted Klit-fredningen, og her hvor indsigelsesfristen er udløbet, kan resultatet så gøres op. Nordjyllands Amt vurderer, at det planlagte byggeri kan give problemer i forhold til regionplanens retningslinje, og da planområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 meter skovbyggelinje omkring Skagen Klitplantage, anbefaler amtet, at der suppleres med oplysninger om, at bebyggelse inden for planområdet kræver tilladelse efter lovens paragraf 17. Alternativt kan kommunen søge skovbyggelinjen ophævet for planområdet af Skov- og Naturstyrelsen. Amtet gør også opmærksom på, at der tidligere har været tjære- og tørreplads på noget af området, og at amtet forventer, at området er kortlagt i den nærmeste fremtid. Det kan betyde, at der skal indhentes speciel tilladelse fra amtet, hvis der for eksempel skal bygges boliger på det forurenede område. Danmarks Naturfrednings Lokalkomité finder lokalplanens udforming mangelfuld og dermed reelt umulig at tage stilling til. - En accept af forslaget vil efter vores opfattelse stort set være at udstede en blankofuldmagt til kommunen, og så giver det jo ingen mening at sende forslaget til offentlig høring, fastslår formanden for lokalkomitéen, Eigil Torp Olesen i indsigelsen. Komitéen er også betænkelig ved den foreslåede afrunding af byfronten. - En afrunding er efter vores opfattelse vanskeligt foreneligt med massivt eller tæt byggeri, der let vil komme til at virke som en mur for øjet, skriver komitéen. Netop den tætte bebyggelse bliver også kritiseret i mange af de andre indsigelser. Flere gør opmærksom på, at det er en fejl, at grundene kun er beregnet til 400 kvadratmeter, og ældreboligerne endda kun til 300 kvadratmeter. - Skagen Kommune risikerer at sætte sig mellem to stole, da folk ifølge bosætningsanalysen enten efterspørger prisbillige eller eksklusive og velbeliggende boliger. Boligerne ved Toldergårsvej bliver ikke billige, men heller ikke eksklusive, selv om de er placeret på et ganske unikt areal, fastslår indsigeren, der mener at de enkelte parceller burde være mellem 800 og 1200 kvadratmeter. Flere gør også opmærksom på, at bebyggelsesprocenten er alt for høj, især op til fredet område. - Sorte træhuse hører slet ikke hjemme i Skagen, men i Norge og Sverige, står der i en af indsigelserne.