Hjerneskader

Mange job på Østerskoven i fare

Amtet overvejer at samle hele indsatsen for senhjerneskadede på Skagen Sygehus, og det vil ramme Hobro

HOBRO:Behandlingscentret Østerskoven i Hobro risikerer at miste sit særlige afsnit for unge senhjerneskadede mænd og kvinder, hvis Nordjyllands Amt gør alvor af sine planer om at samle indsatsen på området i Skagen. Østerskoven har 22 pladser: 6 til senhjerneskadede, 16 til unge der er født spastikere. Nedlægges afsnittet med seks pladser i Hobro til unge trafikofre og andre ulykkesofre, vil 12-13 fuldtidsansatte medarbejdere i Hobro miste deres job, og Behandlingscentret Østerskovens værdifulde ekspertise på området gå tabt, vurderer forstander for behandlingscentret Søren Davidsen. Østerskoven har i alt 67 ansatte. Om baggrunden for planerne siger direktør for social- og psykiatriområdet i Nordjyllands Amt Lars Mathiesen, at amtet i forbindelse med lukning af Skagen Sygehus har kigget på alternative muligheder for at udnytte bygningerne. Amtet har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger om forslaget kan føres ud i livet. Det vil altså i givet fald ramme Behandlingscentret Østerskoven i Hobro, der tager sig af at genoptræne de 16-40 årige senhjerneskadede, men det vil også gå ud over Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal, der har plads til fire hjerneskadede personer over 40 år. - Fordelen ved at samle indsatsen i Skagen er at få en billigere drift. Arbejdsgruppen skal også se på, om vi kan opnå en god faglighed ved at lægge tingene sammen. Social- og psykiatriudvalget er orienteret, og sagen bliver forelagt for amtsrådet på mødet i oktober, fortæller Lars Mathiesen. Den absolutte elite Søren Davidsen beklager meget, hvis politikerne i amtsrådet skulle nå til den konklusion, at Østerskovens særlige afsnit for senhjerneskadede skal lukke. Afsnittet for senhjerneskadede blev i sin tid oprettet for at sikre ulykkesofrene den bedst mulige behandling. Den officielle åbning fandt sted i foråret 1998. - Gennem årene har medarbejderne opbygget en specialviden, så vi nu tilhører den absolutte elite. Den ekspertise, know-how og indsigt vil forsvinde, hvis man flytter pladserne til Skagen, og det vil være et tab for de hjerneskadede unge, siger Søren Davidsen, der er overbevist om, at medarbejderne fra senhjerneskadeafsnittet ikke vil tage turen med til Skagen. De faggrupper, der vil blive berørt af en eventuel lukning af afsnittet for senhjerneskadede i Hobro, er socialpædagoger, sos-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. - Det er det frygtelige ved en situation som denne med uvished om fremtiden, at vi under alle omstændigheder risikerer at miste værdifuld arbejdskraft. Jeg har fået klare tilkendegivelser fra mine medarbejdere om, at der er begyndt at kigge sig om efter andet arbejde, siger Søren Davidsen. Elevers livskvalitet Formand for Behandlingscentret Østerskovens bestyrelse, Carl-Otto Borup, Hjørring, bakker op om Søren Davidsens udtalelser. Han advarer om, at al oparbejdet viden og erfaring går tabt, og at man risikerer at miste den konsulentfunktion, som ydes af neurologer - læger med en specialviden om hjernen. - Noget andet er, at man på Østerskoven kan tilbyde eleverne varmtvandsbassin og rideterapi. Det er med til at forøge elevernes livskvalitet. Har amtet overvejet, om Skagen kan tilbyde det? spørger Borup. Han sætter også spørgsmålstegn ved, om der virkelig er stordriftsfordele ved at flytte til Skagen. Ifølge ham er Østerskoven det billigste tilbud til denne gruppe i landet, blandt andet fordi de senhjerneskadede deler fysioterapi, ergoterapi og værksteder med spastikerne. Bestyrelsesformanden oplyser, at Østerskoven netop har fået en bevilling på 2,5 mio. kr. fra Socialministeriet til renovering bygningerne. I Skagen skal amtet først i gang med at investere, for Borup tror ikke, man bare kan flytte 10 mennesker ind i det gamle sygehus uden at bygge om. Et andet argument imod at samle de senhjerneskadede i Skagen er, at Skagen med Carl-Otto Borups ord ligger langt væk fra alting, i et udkantsområde. Hobro, derimod, er nem at komme til fra hele landet. Og det har betydning, når de unge skal have besøg af familien.