Mange talte imod nedskæring på små sygehuse

Flere amtsrådsmedlemmer har svært ved at forstå budgetmateriale om ændringer på sygehusområdet

Redningsvæsen 12. september 2002 08:00

SKAGEN/AALBORG: Den klareste tale for bevarelsen af Skagen Sygehus kom fra det socialdemokratiske amtsrådsmedlem Sven Erik Hald, Skagen, som også er medlem af sundhedsudvalget, da Nordjyllands Amtsråd tirsdag debatterede budgettet for 2003 og herunder besparelser på sygehusområdet. - Jeg vil ingen ingen omstændigheder være med til at lukke Skagen Sygehus. Det er imod vort valgprogram, og jeg kan ikke trekvart år efter valget gå ud og stemme for det modsatte af, hvad jeg har lovet vælgerne, sagde Svend Erik Hald blandt andet i sit indlæg under amtsrådets budgetdebat. Svend Erik Hald pegede på, at det vil være meget begrænsede midler, der kan spares ved at lukke sygehuset, fordi der vil komme øgede udgifter til blandt andet ambulanceberedskab og anden transport. Han opfordrede sine kolleger i sundhedsudvalget til også at gå ind for en model, som indebærer at Skagen Sygehus bevares, og han opfordrede sine partifæller til at gå hjem og læse partiets valgprogram endnu en gang inden andenbehandlingen af budgettet. Den finder sted 8. oktober. Svend Erik Hald lagde med sin udtalelser i amtsrådet afstand til, hvad de fleste øvrige socialdemokrater i rådet mener. Løfte Partiets ordfører, Ulla Astmann Nielsen, erkendte dog i sin tale, at hun og partiet er dybt berørt over, at budgetforslaget på sygehusområdet kommer til at ramme enkelte lokalområder meget hårdt. Hun mindede om, at da man for cirka to år siden vedtog en ny sundhedsplan troede man at man kunne bevare alle mursten på sygehusområdet og funktionerne indenfor de enkelte sygehuse. - Men ud fra de promisser, vi har nu, og ud fra det oplæg, der ligger kan vi ikke holde fast i det løfte, vi gav dengang, sagde Ulla Astmann Nielsen. - Det bekymrer os, og vi ser da også frem til at kunne kigge på løsninger og ændringsforslag og måske forhandle om især Skagen Sygehus, sagde Ulla Astmann Nielsen. Forstår det ikke En noget anden holdning til især strukturen på sygehusområdet havde et andet socialdemokratisk amtsrådsmedlem, Bjørn Danielsen, Frederikshavn. Han sagde blandt andet, at hvis man vil lave noget om i samfundet, så bør man sikre sig at borgerne forstår hvad det er, man laver. - Og når jeg kigger sagen om sygehusene igennem, så må jeg indrømme, at jeg ikke har forstået det, og så tror jeg, at der også er andre i Nordøstvendsyssel, som heller ikke har forstået det. - Jeg gik til valg i november i fjor på et løfte om decentrale sengeafsnit, og jeg plejer at holde mine løfter, så der skal meget til at overbevise mig om, at det er sund fornuft at nedlægge noget, og med det materiale, der ligger nu, må jeg sige, at jeg mangler økonomisk dokumentation og faglig dokumentation, sagde Bjørn Danielsen, som også pegede på, at det ikke blot er et sundhedsproblem, der er tale om. - Vi rører ved hele infrasstrukturen i Nordøstvendsyssel, vi ved, at hvis vi nedlægger et sygehus, så rører vi ved befolkningstilvæksten og ved arbejdsløsheden. - Vi har også ansvar på disse områder, og det kan jeg ikke se, der er taget højde for, så jeg vil opfordre til, at man tænker sig nøje om og går tingene grundigt igennem og ser om man ikke kan finde pengene og få enderne til at nå sammen. - Jeg kunne ønske, at vi udskød sagen, så vi får et helt år til at undersøge tingene og vende hver sten og finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. - Det kan hurtigt blive for dyrt, hvis vi har for travlt, sagde Bjørn Danielsen. Ikke låst fast Jørgen Østergaard, Venstre, sagde blandt andet, at man i Venstre har haft den mest omfattende drøftelse, han kan mindes, om et budgetforslag, og han mente, at man var nødt til at være ærlig og sige, at han og partiet ikke tror man kan få vedtaget et budget uden, at der kommer besparelser - også på sygehusområdet. - Vi har ikke låst os fat på, hvordan besparelserne skal fordeles, og på hvad der skal spares, det skal indgå i et budgetforlig, men hvis det ender med, at Skagen Sygehus lukkes, som det indgår i oplægget, så er det vores klare opfattelse, at der må skabes betydelig sikkerhed for akutberedskabet i Skagen, sagde Jørgen Østergaard. Jørgen Østergaard pegede også på sygehussituationen generelt, og han mente, at man gør befolkningen en bjørnetjeneste, hvis strukturen er sådan, at der er ledige lægehænder ét sted, mens der mangler læger et andet sted. - Der er således mange facetter i det, og det er ikke noget, man blot kan sige enten ja eller nej til, påpegede han. Ubekendte Anders Stenild, de konservative, sagde, at der ikke skal være tvivl om, at partiet vil indgå i realistiske forhandlinger om budgettet, men når det gælder oplægget for sygehusene i Skagen og Brovst så mener man i den konservative to-mands gruppe, at der er for mange ubekendte faktorer i det talmateriale, man har set. - For os er det også vigtigt, at borgene i yderområder får den servicer, de har krav på. De betaler den samme amtsskat, som andre, og desuden er der andre aspekter i det - der er arbejdspladser, som socialdemokratierne jo ofte bruger som argument, og der er trivsel og der er tryghed, som jeg tror er utrolig vigtigt, og før det er på plads, mener jeg ikke vi skal ændre noget ved sygehussituationen i hverken Skagen eller Brovst, sagde Stenild, som også mindede amtsrådsmedlemmerne om, at det ikke i en eneste valgbrochure inden amtsrådsvalget i fjor stod, at man skulle nedlægge de små sygehuse. Anders Stenild pegede på, at de beløb, der er tale om at spare, er ganske få procent af et samlede budget, og han mente, at de måske kan findes på andre områder - natur og miljø, eksempelvis. Hastværk Gunhild Bach Nielsen, de radikale, sagde, at der efterhånden var kommet så mange spareplaner på sundhedsområdet, at det var svært at følge med. Jeg vil ikke bestride, at det kan være nødvendigt at lave strukturændringer, men jeg synes det er problematisk at de skal vedtages hu-hej i forbindelse med et budget. - Når man nærlæser dem, så kan jeg ikke komme bort fra, at man forringer forholdene i de tyndt befolkede områder af amtet. Et lokalt sygehus med skadestue i nærheden, det giver en ro for folk med hjerteproblemer og den slags og gør, at de har en bedre tilværelse hele tiden, og jeg ved, at gamle mennesker er glade for at kunne blive i nærheden, når de ligger på sygehuset, sagde Gunhild Bach Nielsen. Gunhild Bach Nielsen nævnte, at hun godt er klar over, at der ikke er tale om et udviklingsforslag, men om et spareforslag, men det giver også problemer, sagde hun. - Jeg er ikke blevet overbevist om, at den besparelse, der er lagt op til, overhovedet vil komme. Der er utrolig mange usikkerheder, hvor meget skal der bygges, hvor mange læger skal der fyres, hvor mange skal på ventepenge og hvad med transport og så videre? - Jeg er i tvivl om, hvorvidt analyserne holder stik, og min usikkerhed bliver større desto flere forslag, jeg får. - Jeg kan derfor ikke i dag stå og love, at jeg vil stemme for budgettet, og jeg føler faktisk, at man bliver stillet lidt som med en pistol for tindingen, og der bliver sagt - stem for det, ellers kommer amtet i vanskeligheder, sagde Gunhild Bach Nielsen. Hun mindede om, at amtspoltítikene har to opgaver - at sikre kvaliteten og ekspertisen og at sikre, at der ikke er dele af befolkningen, som får markant dårligere forhold end andre. Nej Kurt Borregaard, Dansk Folkeparti, sagde blandt andet, at han ikke kan være med til, at der skal spares på sygehusene i Skagen, Brovst og Dronninglund og på krisecentret i Frederikshavn. Også han efterlyste en oversigt over, hvilke udgifter der følger af besparelserne - udgifter til for eksempel øget ambulanceberedskab og oversigt over, hvordan akutsituationen bliver. Brian Kjær, (A) hæftede sig ved, at der med den nyeste model, C +, som sundhedsudvalget har fået forelagt, er håb om, at der kan findes en løsning, så der ikke sker en skævvridning mellem Frederikshavn og Hjørring. Derimod er situatonen for Skagen Sygehus stadig kritisk - her er der en nærmest umulig opgave. - Jeg håber dog, at sundhedsudvalget også vil arbejde videre på den sag, og jeg håber, at de øvrige i amtsrådet vil være med til at se på, om vi har en krumme et eller andet sted. Jeg ved, der ikke er mange, men de skal samles alle, og jeg er enig med Svend Erik Hald om, at vi bør få løst problemet, så også Skagen Sygehus bevares, sagde Brian Kjær. Spareforslag Knud Kristensen (C) pegede på, at amtsborgmester Orla Hav (S), når, han er ude i amtet, siger, at man skal gøre noget for at bevare de mindre, lokale samfund og for at der sker bosætning - det her er lige præcis det modsatte, og jeg vil gerne komme med forslag til, hvordan vi kan financiere de 21,7 millioner kroner, så vi bliver fri for at lukke sygehuset i Skagen og skære ned i Brovst og bevare den sygehusstruktur, vi har i dag, sagde Knud Christensen, som samtidig påpegede, at hvis der skal ændres ved sygehusstrukturen, så bør det være en sag, man har god tid til at arbejde med, så alle forhold bliver undersøgt nøje. Poul Erik Andreassen (S) argumenterede for, at man i det mindste bevarer Skagen Sygehus som et medicinsk sygehus og at man samlet den kirugiske aktivitet fra Brovst og Dronninglund Sygehus i Dronninglund. Karsten Højen (S) efterlyste, at man i forbindelse med budgettet også tænker på hele samfundsøkonomien og ikke blot på et enkelt område som sygehusenes budget. Tryghed Amtsborgmester Orla Hav rundede den to timer lange debat om budgettet af med blandt andet at understege, at der i de seneste mange år er tænkt meget på tryghed i form af blandt andet et meget udvidet ambulanceberedskab, at der er indført lægeambulancer for at kunne give hurtig, og dermed dobbelt, hjælp. Med hensyn til dét at have et sygehus tæt på ens bolig, sagde Orla Hav (S), at der også er situationer, hvor Falck-redderne får besked på ikke at køre til det nærmeste sygehus, men til det sygehus, som har den bedste ekspertise på det område, hvor der er behov for en indsats i den givne situation. - Derfor er det at have et sygehus tæt på ikke altid ensbetydende med den maksimale tryghed, sagde Orla Hav. Orla hav gav desuden udtryk for, at han mener, at den model, sundhedsudvalgets flertal har fundet frem til, er den som bedst sikrer det mest effektive sygehusvæsen i Nordjylland i fremtiden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...