- Manglende indsigt i forholdene for specialklasser

DAMP-BØRN:Jeg havde forleden fornøjelsen at deltage i en temadag om den fremtidige specialundervisning i de nye storkommuner. I temadagen deltog over 75 speciallærere, ansatte ved PPR, skoleledere m.fl. og skolebestyrelsesmedlemmer som jeg selv. Planlægningen af specialundervisningen i den nye Jammerbugt kommune rummer store udfordringer, og det er vigtigt at såvel forældre, politikere, lærere, PPR som skolebestyrelserne så tidlig som muligt inddrages i planlægningen. Den seneste historie om Aabybro kommune kulturudvalgs beslutning om at flytte en ADHD klasse fra Ulveskovskolen til Aabybro Skole Vest vidner herom. Jeg skal ikke opholde mig ved kulturudvalgets beslutning, men det er da bekymrende, at kulturudvalget påstår, at de ikke var vidende om, at der var børn med en ADHD diagnose på Ulveskovskolen. Om beslutningen så er truffet i affekt, eller i trods ved jeg ikke, men det er simpelthen for tyndt at påstå, at det fagligt er bedst at placere eleverne på Aabybro Skole Vest. Beslutningen vidner om manglende indsigt i forholdene for specialklasserne og deres placering. Det havde klædt udvalget, om man havde ladet eleverne blive hvor de er, og lade Jammerbugt kommunen om at planlægge den fremtidige undervisning, således at eleverne ikke om 1-2 år eventuelt skal flyttes igen. De elever der i dag modtager specialundervisning, kan opdeles i 2 hovedgrupper. Gruppe 1 er de elever der midlertidigt modtager specialundervisning af den ene eller anden grund. Eleven kan have gået i en normalklasse, eventuelt med støtte, og det er hensigten at eleven senere skal indsluses i en normalklasse med eller uden støtte. For disse elever er det naturligvis af stor betydning at specialundervisningen sker på den skole hvor eleven fremover skal gå, og det er vigtigt at eleven kan opretholde sociale kontakter til tidligere og fremtidige klassekammerater i SFO m.v. Gruppe 2 er elever med såkaldt betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (indlæringsvanskeligheder). Der er i Aabybro Kommune ikke tale om elever med svære fysiske handicaps, men elever der aldrig vil komme til at fungere i en normalklasse, og som derfor vil skulle modtage specialundervisning i hele skoleforløbet. I Aabybro kommune har man af praktiske årsager i flere tilfælde været nødsaget til at blande eleverne fra de 2 grupper for at få tingene til at gå op. Det er naturligvis ikke optimalt, og skal bestemt på sigt gøres bedre. Men når Aabybro Kommune har bestemt at holde eleverne, og navnlig de sidstnævnte, hjemme i egen kommune, er det altså de vilkår vi indtil videre må arbejde under. Det er mit håb, at de politikere og embedsmænd der er sat til at varetage specialundervisningen i den ny Jammerbugt kommune vil inddrage forældre, lærere og skolebestyrelserne m.fl. før der tages beslutning om hvordan specialundervisningen planlægges, herunder den fysiske placering. Det er min vurdering, at det for de elever jeg nævnte først, vil være mest optimalt at beholde specialundervisningen lokalt i muligt omfang, da disse elever forhåbentlig på et tidspunkt vil få deres gang i en normalklasse. For elever med mere vidtgående handicaps er den lokale nærhed i skolen ikke vigtig, da disse elever for den største dels vedkommende alligevel ikke har sociale kontakter med elever i normalklasserne. For sådanne elever er det derimod vigtigt, at de placeres i klasser sammen med elever med lignende handicaps og på samme alder, og ikke i dag hvor der i nogle tilfælde sker en uheldig sammenblanding af meget forskellige børn, både for så vidt angår handicap og alder. Vi skal i specialundervisningen i den nu Jammerbugt kommune have skabt en specialundervisning med kritisk masse, både med hensyn til lærere og elever. Om der bliver tale om et eller to centre, og om de skal ligge i Fjerritslev, Brovst, Aabybro eller Pandrup er for så vidt ligegyldigt. Men det må være et absolut mål at de fysiske rammer er tidssvarende, og at der bliver skabt en skole (del af en skole) og en arbejdsplads, der er attraktiv for både forældre og lærere. Kun herved bliver vi i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede lærere, og dermed skabe et værdigt specialundervisningstilbud.