Mardal om fuglelivet i Thy

SKJOLDBORG:Sognepræsten i Skjoldborg og Kallerup ved 1800-tallets begyndelse, Knud Aagaard, skrev og sendte i 1803 en beretning om naturforholdene i Thy til kronprinsregenten, og heraf fremgik, at der dengang var mange søer og moser og i det hele taget en høj grundvandstand. Og ingen skov, men store klithedestrækninger. Det fortalte Willy Mardal, Sønderhå, da han tirsdag talte om fuglelivet i Thy ved sogneeftermiddagen i Skjoldborg Præstegårds konfirmandstue. Indsamling af måge- og terneæg var dengang en ikke uvæsentlig indtægtskilde, ikke mindst på og omkring Madstedborg ved Ove Sø. Willy Mardal omtalte rækken af forsvundne ynglefugle de sidste to hundrede år, bl.a. hvid stork, dobbelt bekkasin og kirkeugle. Agerhønen må befrygtes at være på vej ud sammen med hjejlen, som i midten af 1800-tallet var en almindelig ynglefugl på heden, men nu kun ses som trækgæst nordfra, omend i tusindtallige skarer på marker og enge, og dens eneste to danske ynglesteder er nu i Vangså og på Agger Tange. Men nye arter rykker ind. Det gælder f. eks. skestorken, som forøvrigt ikke er en storkefugl, men en ibis. Den yngler på en ø i Limfjorden ud for Nibe og træffes i stort tal i Vejlerne. Skarven, som er ret ny i området, har toppet. Skovsneppen har begyndt at yngle i Thys nu mere varierede plantager. Natravnen har også draget fordel heraf, bl.a. af plantagebranden, som har givet flere åbninger. Ravnen er en af de nyeste arter i Thy, sagde Willy Mardal, som til slut udtrykte sine forventninger om en snarlig tilgang af fiskeørn, havørn og kongeørn i vores landsdel.AS

Forsiden