Lokalpolitik

Markedsvej bliver kønnere og mere sikker

Beboerne ved vejen ønsker cykelstier og højest 40 kilometer i timen

BRØNDERSLEV:Hastigheden på Markedsvej i Brønderslev skal ned til 40 kilometer i timen - men der skal ikke være bump på vejen. Der skal etableres cykelstier, og desuden skal der fortsat være mulighed for at parkere i parkeringslommer. Sådan lyder ønskerne fra borgerne, der bor på Markedsvej. Meldingen kom på et borgermøde, som teknik- og miljøudvalget havde inviteret til. Cirka 60 borgere havde taget mod invitationen, og teknisk forvaltning og politikere arbejder nu videre med renoveringsplanerne for vejen. Og de forsøger at tage hensyn til borgernes ønsker i det omfang, det er muligt. Teknisk chef, Asger Nielsen, fortæller, at alle forslag vejer meget tungt. - Og vi vil selvfølgelig se på, hvilke ønsker, der kan imødekommes, uden at det skaber problemer af anden slags. Asger Nielsen oplyser, at der allerede på næste møde i teknik- og miljøudvalget vil være forskellige løsningsforslag og økonomiske overslag, som politikerne kan forholde sig til. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), konstaterer, at der er mange hensyn at tage. - Det er vigtigt, at vi tager så meget hensyn som muligt til brugerne af vejstrækningen. Udvalget skal tage hensyn til, hvordan vi generelt ønsker den tunge trafik afviklet. Der er også hensynet til de borgere, der skal benytte vejen som gennemfartsvej. Samtidig er der beboere langs vejen, der kan føle sig generet af støj og for høj hastighed. Udvalget lægger desuden vægt på, at der i forbindelse med renovering af den slags veje bliver taget hensyn til de bløde trafikanter i området. - Problemstillingen på Markedsvej ligger i, at der kun er en begrænset vejbredde at arbejde med. Vi ved godt, at det ikke giver mulighed for optimale løsninger, tilføjer Karsten Frederiksen. Udvalgsformanden understreger, at der også er økonomi at tage hensyn til. - Jo flere penge vi bruger et sted, des færre penge har vi til vedligeholdelse andre steder i kommunen. Forslag fremlagt På borgermødet fik deltagerne forslag fra forvaltningen fremlagt. - Det er relevant, at borgerne også tages med på råd. Jo flere øjne, der kigger på en sag, des større er muligheden for, at alle problemstillinger bliver afdækkede, inden vi politisk skal træffe beslutning. - Det var meget kraftige og enslydende signaler fra de borgere, der var til stede på mødet. Vi må samtidig erkende, at det primært var borgere fra Markedsvej, der deltog. Og vi skal også tage hensyn til brugere udefra. Bilisternes hastighed skal sænkes kraftigt, og cykelstier samt parkeringsmuligheder på Markedsvej var hovedpunkterne i borgerønskerne. - De signaler, vi fik, har vi igen drøftet i udvalget. Og vi har besluttet, at der skal foretages trafikmålinger og undersøgelser i området, inden vi træffer endelig beslutning. På den måde kan vi blandt andet få afdækket, i hvilken udstrækning, den tunge trafik benytter vejen, siger Karsten Frederiksen. Muligheden for at lave kombineret cykel- og gangsti i begge sider af vejen er drøftet. - Men repræsentanter fra handicaprådet oplyser i den forbindelse, at der kan opstå kritiske situationer med denne løsning. Efterfølgende har der været forslag fremme om at lave cykelsti i den ene side og fortov i den anden side af vejen, oplyser udvalgsformanden. Luk for de tunge Gunnar Larsen (S), næsteformand i teknik- og miljøudvalget, er ikke i tvivl om, at bilerne maksimalt skal køre 40 km/t på Markedsvej - og så prioriterer han cykelstier højt. - Det er ubehageligt at cykle på Markedsvej - bilerne kommer meget tæt på. Gunnar Larsen understreger, det er vigtigt, at vejen indrettes, så handicappede kan færdes trygt på strækningen. - Vi lytter meget, og vi forsøger at tage så meget hensyn til alle interesser som muligt. Desuden mener Gunnar Larsen, at den tunge trafik bør formenes adgang til Markedsvej - med mindre de tunge biler har ærinder på vejen. Et af midlerne til at undgå tung trafik på vejen er bedre skiltning, der leder trafikken andre veje. - Hvis skiltningen leder lastbiler fra vest, der skal til Aalborg via Agdrupvej og omfartsvejen, vil trafikken blive ledt uden om Markedsvej. Og den nye skiltning bliver gennemført hurtigt. På dette punkt er der ikke noget, der taler for at vente på, at helhedsløsningen for Markedsvej ligger klar.