Retspleje

Maul-sagen ender i retten

Der bli­ver ikke no­get for­lig mel­lem den fy­re­de sko­le­le­der på Strand­by Skole, Kaa­re Maul, og Vest­him­mer­lands Kommune. Par­ter­ne mødes i ste­det i ret­ten.

Der bliver ikke noget forlig mellem den fyrede skoleleder Kaare Maul og Vesthimmerlands Kommune. Parterne mødes nu i retten. Arkivoto: Lars Pauli

Der bliver ikke noget forlig mellem den fyrede skoleleder Kaare Maul og Vesthimmerlands Kommune. Parterne mødes nu i retten. Arkivoto: Lars Pauli

Iføl­ge Kaa­re Mauls ad­vo­kat, Tor­ben Hald­rup, Løg­stør, så er det et ud­spil fra Vest­him­mer­lands Kommune, der har gjort ud­sla­get. - Kom­mu­nens ad­vo­kat læg­ger op til, at vi skal mødes - men slår sam­ti­dig fast, at man mak­si­malt vil be­ta­le ni må­ne­ders løn i er­stat­ning og at kom­mu­nen ikke vil er­ken­de, at det var en ulov­lig hand­ling at fyre Kaa­re Maul. - Det er så langt fra det, vi har for­langt, at det vil være spild af tid at mødes. I ste­det går jeg nu i gang med at skri­ve en stæv­ning, si­ger Tor­ben Hald­rup. Er­stat­nings­kra­vet er end­nu ikke gjort 100 pro­cent op, men be­lø­bet 3,7 mil­li­oner kr. har tid­li­ge­re væ­ret frem­me. Et bor­ger­ligt fler­tal i by­rå­det i Vest­him­mer­land be­slut­te­de for ny­lig, at ud­gan­gen på den me­get om­tal­te fy­rings­sag skul­le være mak­si­malt ni må­ne­ders løn i er­stat­ning, in­gen und­skyld­ning til Kaa­re Maul samt at sa­gen in­gen kon­se­kven­ser skal have for kom­mu­nens top­em­beds­mænd. Kom­mu­nen hav­de bedt pro­fes­sor Claus Haa­gen Jen­sen om en rap­port om­kring den spe­ge­de sag. Rap­por­ten slog fast, at Vest­him­mer­land Kommune hand­le­de ulov­ligt, da den man­ge­åri­ge sko­le­le­der blev fy­ret. Men den kon­klu­sion blev un­der­kendt af det bor­ger­li­ge fler­tal i by­rå­det.