MC Hyggen gasser op for humøret

MC Hyg]gen er til na]tur, små veje og kage og er opkaldt efter en nisse

KLOK]KER]HOLM:En svag tor]den bry]der fug]le]san]gen i land]ska]bet lidt uden]for Klok]ker]holm. Ly]den vok]ser og vok]ser i styr]ke, ind]til 18 læ]der]klæd]te mo]tor]cyk]lis]ter kommer fræsende for]bi korn]mar]ker]ne. Der er ingen ryg]mær]ker at se. Det er der]imod MC Hyg]gen, der er på den ugent]li]ge tur rundt på Vend]sys]sels små veje. Som nav]net an]ty]der, så har mo]tor]cyk]lis]terne in]tet som helst til fæl]les med en bredskuldret rock]er med fransk]brød under ar]me]ne. MC Hyg]gen er nemlig til små veje, na]tur, fælleskab, kage, og så er de op]kaldt efter en en lil]le fyr med en rød hue. Hver onsdag fra marts til ok]to]ber gas]ses, der op foran den luk]ke]de tank i Klok]ker]holm. Det hele star]te]de i 2001 ved en til]fæl]dig]hed. - Vi var tre, der kør]te en tur en onsdag aften, og da vi kom hjem, blev vi eni]ge om at lave et op]slag, fordi der var mange, der havde en mo]tor]cy]kel i Klok]ker]holm, siger Frands Hesselborg. Der]ef]ter gik det slag i slag. Der har været 43 på lis]ten, men i dag er der 32 per]so]ner med i al]de]ren fra 40 til 50 år. MC Hyggen er ikke en decideret klub men mere et træfpunkt. Det mindst hårdt]slå]en]de navn i dansk MC-his]to]rie har en for]kla]ring. - MC Hyg]gen er op]kaldt efter en lil]le nis]se, der hed Hyg]ge, siger Frands Hesselborg. Han kom på ide]en, efter en]gang at have åb]net en låge på en julekalender, hvor der var en lil]le his]to]rie om nis]sen Hyg]ge. De mange kø]re]re har for]skel]li]ge stil]lin]ger som bl.a. last]bil]chauf]før og tøm]rer, men snak]ken om ar]bej]de får bag]hjul, når MC Hyg]gen mø]des. - Vi snak]ker slet ikke om, hvad vi la]ver på ar]bej]de, jeg tror, der er no]gen her, der ikke ved, hvad jeg la]ver, siger Tor]ben Lar]sen. I stedet kø]rer de på mo]tor]cyk]ler og ny]der na]tu]ren. MC Hyg]gen møder man næsten ikke på mo]tor]ve]jen. I stedet er de der]ude på de små veje, hvor de gule raps]mar]ker bøl]ger, køerne gumler i flok, og ko]nen mal]ker sin ged. Kø]rer]ne kommer fra Klok]ker]holm, Hjal]le]rup, Dron]ning]lund og Dyb]vad. Man skal køre med tre gange, før man kommer med på mailinglis]ten, der også gi]ver ret til at komme med for]slag til andre ar]ran]ge]men]ter som f.eks. grill]af]ten]er. - Det er fordi, dem der står på lis]ten, er nogle vi vil bru]ge kræf]ter på, siger Tor]ben Lar]sen, der var med til at star]te MC Hyg]gen. De kalder ham Kraks Frands Hesselborg, eller Kraks, som de andre kø]re]re kal]der ham, fø]rer altid fel]tet an og rundt på de små veje og byer. - Det er derfor, kan hed]der Kraks, fordi han kan hele vej]net]tet inde i ho]ve]det, siger en fra grup]pen. Men selv]om Kraks er et om]vand]ren]de vej]kort, kan han godt køre fejl, og som så meget andet, kommer man til at høre for det. - Det kos]ter fø]re]ren en omgang, hvis han le]der dem på en grusvej, for]tæl]ler Frands Hesselborg af bit]ter er]fa]ring. Det er hvis kun sket en en]kelt gang, men ellers er grup]pen godt til]fred]se med Kraks ev]ner. Flot natur De er også godt til]fredse med Vendsyssels landskab, som de ser den fra kværnen - især nord]på, når ter]ræ]net bliver mere bak]ket. - Du får alle duf]te]ne med af blomster og gyl]le, siger Frands Hesselborg. - Det er ikke alle, der er lige gode, gri]ner en anden kørter med hen]vis]ning til gyl]len. Denne aften er der firekvinder med i flok]ken. Og de kan holde til mosten og man]de]hørmen, når mo]tor]cyk]lis]ter]ne gas]ser hi]nan]den. - Vi kan godt slå dem, ly]der det fra en af kvin]der]ne, Tina Stef]fen]sen. Men der er også en anden grund. - De vil jo ger]ne have no]gen til at bage en kage til dem, siger Tina Stef]fen]sen med et smil. Og det er rig]tigt, for ikke nok med, at ma]ski]ner]ne æder kilomter efter ki]lo]me]ter på lan]de]ve]je]ne. MC Hyg]gens mænd og kvinder vil også ger]ne have noget brænd]stof i form af en kage hver gang. Der er regler MC Hyg]gen for]sø]ger også at leve op til nav]net, og derfor er der reg]ler, som skal over]hol]des. Motorcyklisterne kø]rer sammen i en ko]lon]ne, og der må ikke over]ha]les. - Det værs]te ry, vi kan få er, at vi kø]rer vildt og drik]ker ba]je]re, siger Tor]ben Lar]sen. De simp]le reg]ler skal over]hol]des af sik]ker]heds]hen]syn. Og det er en spe]ci]el fø]lel]se at køre i flok. - Der er noget godt ved atkøre sammen, Sam]væ]ret ved det hele, siger Frands Hesselborg. Om vin]te]ren ligger MC Hyg]gen stil]le. Men når for]året igen tit]ter frem, så krib]ler det i fin]gre]ne for at få fat i gas]hånd]ta]get. Ikke til at beskrive - Så træn]ger vi til at komme af]sted. Og den første gang, det er så læk]kert, det er ikke til at be]skri]ve, siger Tor]ben Lar]sen med et drømmende smil. Han prø]ver dog al]li]ge]vel. - Kan du ikke hus]ke, da du havde en knal]lert, og den blev bo]ret, sådan er det, siger han. MC Hyg]gen gas]ser op igen. Frands Hesselborg med det ind]byg]ge]de kort har allerede ind]ko]det ru]ten. Og af]te]nen slut]ter lige i MC Hyg]gens ånd med hyg]ge]ligt sam]vær i klub]hu]set i hallen hos Star Trading, der ejes af Torben Larsen. En af nisserne i MC Hyggen.