Med lov skal verden bygges

Som deltager i dette års FN-generalforsamling er det stærkt opmuntrende at opleve den rekordhøje deltagelse af stats- og regeringschefer.

I den sammenhæng er det mærkeligt, at hverken den danske statsminister, for ikke at nævne den nyudnævnte udviklingsminister, ikke prioriterer FN-deltagelse højere. Det står eksempelvis i skærende kontrast til, at eksempelvis både den svenske statsminister og den finske præsident, deltog aktivt i FN diskussionerne om nutidens alvorlige sikkerhedstrusler. Selv den amerikanske præsident Bush deltog for tredje gang i træk i FN's generalforsamling. Virkeligheden er som bekendt, at vi i stadig større grad lever i en globaliseret verden, hvor eksempelvis miljøproblemer, fattigdomsbekæmpelse og den internationale terrorisme er udfordringer, verdens nationer kun kan løse i samspil med hinanden. Det er derfor vigtigt at overføre den 750 år gamle ordlyd i Jydske lov til verden anno 2004 - Med lov skal verden bygges. For i en globaliseret verden behøver hele menneskeheden et velfungerende internationalt retssystem, der fremmer menneskerettigheder, demokrati og større retfærdighed. Det tvivlsomme grundlag for krigen i Irak, som med FN-generalsekretær Kofi Annans konstatering er i modstrid med Folkeretten, har skadet vores mulighed for effektivt at bekæmpe terrorisme og hindre spredning af masseødelæggelsesvåben. Vi må derfor intensivere kampen for en international retsorden og de demokratiske grundprincipper om lighed for loven. Terrorismen og spredningen af masseødelæggelsesvåben er en af vor tids største trusler mod verdensfreden og den trygge hverdag, vi i Danmark og resten af Europa nyder godt af. Derfor skal vi sætte hårdt ind på at eliminere Al Qaeda, og det kræver et stærkt internationalt retsligt samarbejde. Ønsker vi oprigtigt at skabe et troværdigt alternativ til Al Qaeda-terroristnetværk blandt unge mænd og kvinder i Mellemøsten, Tjetjenien og enkelte lande i Sydøstasien – og i Danmark for den sags skyld – så må vi og det internationale samfund stå fast på vores demokratiske udgangspunkt: At ingen er over loven, og at ingen skal blive nægtet lovens beskyttelse. Det betyder også, at verdenssamfundet ikke, som det desværre er sket tidligere, blot passivt ser til grundlæggende krænkelser af menneskerettighederne. Det betyder også, at man ikke kan tage stærkt nok afstand fra danske Guantanamo-fanges afskyvækkende trusler, der viser en fuldstændig grotesk manglende forståelse for demokratiets og retssamfundets helt grundlæggende spilleregler. Det er gennem internationalt samarbejde, et samlet og troværdigt FN, at vi bekæmper en af vor tids største trusler. Derfor har vi brug for en international retsorden til; at bekæmpe terrorisme, hindre spredning af masseødelæggelsesvåben og gøre denne verden til et mere sikkert sted at leve. Alle, der påberåber sig retsprincipper hjemme, må også respektere retsprincipper ude. Ligesom dem, der påberåber sig folkeretten, ikke har nogen som helt undskyldning for manglende overholdelse af retsprincipper og menneskerettigheder hjemme. Med folkeretten har vi allerede et glimrende udgangspunkt for en international retsorden, men det kræver at alle FN's medlemsstater overholder og respekterer spillereglerne. Det budskab – som jeg er fuldstændig enig i – stod lysende klart efter FN-generalsekretær Kofi Annans tale til generalforsamlingen. Jeg er enig med George W. Bush, når han i FN's generalforsamling taler om, at menneskelig værdighed kun sikres gennem overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder. Jeg er derimod uenig med George W. Bush, fordi jeg og det meste af verdenssamfundet mener, at vi kun opnår reel menneskelig værdighed ved at oprette og i fællesskab udvikle internationale spilleregler, og ikke tage loven i egen hånd. Hvis denne svære kamp skal vindes, må vi arbejde hårdt for at styrke folkeretten. Terrorbekæmpelse må ikke undergrave det internationale samfunds retlige grundlag, for så er det terroristerne, der vinder krigen og ikke os. Og så lider årtiers kamp for demokrati, retssamfund og respekt for menneskets ukrænkelige rettigheder en krank skæbne. Den kloge lærdom fra Jydske Lov, om lovens magt som grundlag for at bygge en bedre verden, må ikke gå tabt.. Jeppe Kofod er Medlem af Folketinget, udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokraterne