EMNER

Menighedsrådsvalg 2004

VALG:Det er en meget væsentlig del menighedsrådets opgaver at være administrativ ledelse for Skagen Kirke og Sogn, mens det er præsternes område at tage sig af forkyndelsen i og udenfor kirken. Det betyder at menighedsrådets medlemmer efter valget den 9. november, for en fire-årsperiode, påtager sig ansvaret for at kirken og sognet får det bedste ud af den økono-mi, som er stillet til rådighed for os. Det betyder imidlertid ikke, at der er 'frit valg på alle hylder' m.h.t. hvordan midlerne anvendes eller fordeles - mange opgaver og forpligtelser skal udføres i henhold til love og ministerielle bestemmelser, men der levnes plads til et vist råderum for lokal selvbe-stemmelse. I rollen som arbejdsgiver betyder det, at menighedsrådet har ledelsesansvaret i forhold de ansatte medarbejdere, der udfører de forskellige opgaver i forbindelse med sognets mangeartede aktiviteter. Skagen menighedsråd skal altså disponere og prioritere økonomi til drift og vedligehol-delse af Kirken, præstegårde, kirkegårde og kapel. Desuden skal der udbetales løn til de ca. 25 medarbejdere. Disse opgaver er vigtige for at Skagen Kirke og sogn kan være en velfungerende ramme for alle sognets beboere - uanset om de 'bruger' kirken og vores præster ofte eller sjældnere - og det er en spændende og udfordrende opgave, som kræver sine kvinder og mænd. Til den "velfungerende ramme" hører også det arbejde, som det afgående menighedsråd allerede har brugt en del kræfter på, nemlig at etablere en sognegård. Det er hverken ligetil eller billigt, men det vil øge og forbedre mulighederne for aktiviteter i tilknytning til kirken. Kirkelistens kandidater forventer, at en sognegård bliver en vigtig opgave at lægger kræfter til i den kommende fireårsperiode, når det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent - 28. november. Stem derfor på en af Kirkelistens kandidater den 9. november - mød op i Rådhusets forhal og få indflydelse på sammensætningen af menighedsrådet for de kommende fire år.