Meningen var god nok - men lønnen er det ikke

NORDJYLLAND:Da Århus Kommune udviklede hjælpeordningen i sidste halvdel af 70’erne, blev et stort antal personer, der var meget afhængige af hjælp, i stand til at forlade institutionerne. Stærkt handicappede blev i stand til at leve et selvstændigt liv i en almindelig bolig på linje med andre mennesker. Tilskuddet blev oprindeligt af Århus Kommune fastlagt som hjemmehjælperløn. Kommunens besparelse på institutionspladserne skulle stilles til rådighed for den enkelte bruger af hjælpeordningen. Det var hensigten at tilbyde handicaphjælperne samme løn, som kommunen udbetalte til sine egne hjemmehjælpere. Men hjemmehjælpernes lønvilkår er siden da blevet forbedret. De har fået indført fuld løn under sygdom, fuld løn under barsel og pensionsordninger. Handicaphjælpernes aflønning er ikke - i de fleste kommuner - fulgt med. Dog har Århus Kommune bedre forhold for hjælperne end de fleste steder. Årsagen til forskellen er - mener oppositionen i Folketinget - at hjælperne lønnes efter servicelovens § 96. Der mangler klare retningslinjer, mener SF, Enhedslisten, de radikale og Socialdemokraterne. Et af de folketingsmedlemmer, der har fulgt hjælpeordningen, er René Skau Björnsson (S). - Jeg har stillet § 20-spørgsmål til fire socialministre om dette emne: Karen Jespersen (dengang socialdemokrat, nu Venstre- folketingskandidat), Henrik Dam Christensen (S), Henriette Kjær (K) og Eva Kjer Hansen (V). Det har ikke ændret på vilkårene. Kommunerne, fagforeningerne og de handicappedes organisationer har også forsøgt. Uden held. - Nu er det nok, mener René Skau Björnsson. Han forklarer langmodigheden med, at det i Folketinget har været holdningen, at det var bedst, hvis de involverede parter selv kunne finde ud af det. - Men det kan de desværre ikke, siger René Skau Björnsson. Derfor har socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og de radikale stillet beslutningsforslag om, at handicaphjælperne skal have løn på lige vilkår som hjemmehjælpere. Forslagsstillerne henviser til den tidligere socialminister Henriette Kjær (K). Hun oplyste i et svar, at den gældende vejledning om hjælp til voksne med handicap skulle forstås således, at hjælperne ikke alene skal have samme startløn som hjemmehjælpere, men ligeledes skal følge de i hjemmehjælpernes overenskomst fastlagte lønstigninger som følge af anciennitet m.v. Det er passende for at kunne tiltrække attraktiv og kvalificeret arbejdskraft, lød Henriette Kjærs vurdering. Men det var ikke nok. Kommunerne henholder sig i stedet til Ankestyrelsen. Styrelsen har i en sag vurderet, at relationen mellem brugeren og handicaphjælperen har karakter af en privatretlig aftale, og at Ankestyrelsen derfor ikke kan tage stilling til handicaphjælperens aflønning. Ankestyrelsen har vurderet, at det kommunale tilskud til en handicaphjælper ikke er i strid med hjælpeordningen. Ankestyrelsen har siden ikke villet tage stilling til en konkret sag med udgangspunkt i daværende socialminister Henriette Kjærs fortolkning. Ankestyrelsen fandt det ikke af principiel eller generel betydning. Da Ankestyrelsens afgørelse nu har karakter af en Social Meddelelse, følger kommunerne alt overvejende Ankestyrelsens afgørelse og dermed ikke daværende socialminister Henriette Kjærs tilkendegivelse i besvarelsen af spørgsmål nr. S 323.