EMNER

Mere hjælp på vej

SINDSLIDENDE:Det er med stor tilfredshed, at vi konstaterer, at Sundhedsstyrelsen netop har vedtaget en ny strategi for bedre behandling af psykisk syge. Ud fra den erkendelse af, at 10-20 pct. af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt kommer til at lide af psykisk sygdom er det en vigtig udmelding. Sundhedsstyrelsens vision om, at det skal være lettere at være psykisk syg falder helt i tråd med det, vi i SF længe har ment. Målsætningen med den nye strategi er blandt andet at nedbringe omfanget og sværhedsgraden af psykiske lidelser, at reducere psykiatriske patienternes sygelighed og overdødelighed og at sikre effektiv behandling og opfølgning med højest mulig inddragelse af og respekt for den enkelte patients behov. Problemet er blot, at en sådan vision skal følges op af en politisk vilje til at gøre noget ved problemerne, og at psykiatrien økonomisk trænger til et voldsomt løft, for at dette kan realiseres. Og denne vilje finder vi ikke er til stede hos den siddende regering. Psykiatrien halter bagud i forhold til det øvrige sundhedssystem. Så længe en stor del af den psykiatriske indsats finansieres via midlertidige satspuljer og ikke via faste bevillinger, vil det være svært at fjerne de uacceptable lange ventelister på udredninger, indlæggelser og efterbehandling i både voksen- og børne- og ungepsykiatrien. Man kan heller ikke forvente at løse problemet med personalemangel, før der gøres noget for at tilføre psykiatrien flere ressourcer. Hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger i en ny rapport om akut psykiatrisk indsats skal følges, nytter det ikke blot at konstatere, at det stiller store krav til indretning, personalets kvalifikationer og bemanding og at det kommer til at tage en årrække at finde løsninger. Vi kan ikke acceptere at alt for mange børn og unge ikke får hjælp her og nu. I SF vil vi derfor knokle for * at fjerne ventelisterne for sindslidende børn og unge * at oprette flere opsøgende psykoseteam * at give sindslidendes familie og venner ret til undervisning og støtte * at sikre en ligestilling af psykiske og fysiske sygdomme. Vi vil ikke længere acceptere, at antallet af børn med psykiske lidelser, der henvises til sygehusbehandling vokser eksplosivt. Samtidig med at personalemanglen er akut. Psykiatrien er desværre blevet kraftigt underprioriteret i årevis. Nu lysner det med Socialdemokratiet og SF forslag ”Fair forandring”. Forslaget vil sikre et stort løft for psykiatrien, og en fast finansiering frem for midlertidige midler fra satspuljemidlerne. Det vil fremover sikre psykiatriske patienter hurtig og moderne behandling, akkurat som andre patientgrupper i sundhedsvæsenet.