EMNER

Mere indflydelse

Med Lissabon-traktaten, som ændrer traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, vil der særligt ske en styrkelse af demokratiet i Den Europæiske Union.

En af de vigtigste fornyelser i Lissabon-traktaten er indførelsen af europæiske borgerinitiativer, hvor det bestemmes, at ”et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne”. Videre nævnes det, at de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelse af et sådant initiativ, herunder det minimumsantal af medlemsstater, som borgerne skal komme fra mv. skal fastlægges i en forordning, der skal vedtages af Europa – Parlamentet og Rådet efter forslag fra Europa – Kommissionen. I Europa-Kommissionen ses der med stor tilfredshed på indførelsen af borgerinitiativet, der vil give unionsborgerne mere indflydelse, ved at kunne bede Kommissionen om at fremlægge nye politiske initiativer, og dette nye demokratiske tiltag vil give det europæiske demokrati en ny dimension og vil supplere de rettigheder, som reglerne om unionsborgerskab giver, samt øge den offentlige debat om europæisk politik, hvilket kan bidrage til at skabe et egentligt europæisk offentligt rum, og ved indførelsen af initiativerne vil borgerne og det organiserede civilsamfunds involvering blive styrket i udformningen af EU’s politik, derfor bør unionsborgerne hurtigst muligt kunne udnytte denne nye rettighed efter Lissabon traktatens ikrafttrædelse, og EU’s ambition bør være, at gøre det muligt at få vedtaget forordningen om borgerinitiativet inden udgangen af 2010.