EMNER

Metax hol­der fast i sin po­si­tion

Godt re­sul­tat trods Danmarks hårdeste pris­krig i det nordjyske

Direktør for Metax Anders Buus Jensen har netop afleveret et overskud for 2005 på 22,6 millioner kroner. Arkivfoto

Direktør for Metax Anders Buus Jensen har netop afleveret et overskud for 2005 på 22,6 millioner kroner. Arkivfoto

AAL­BORG:Da pris­kri­gen på ben­zin brød ud i 2003, rys­te­de det olie- og ben­zin­sel­ska­bet Metax-Olie A/S i Aal­borg så ef­ter­tryk­ke­ligt, at re­sul­ta­tet dyk­ke­de med 33 mil­li­oner kro­ner i for­hold til året før. Men al­le­re­de i 2004 hav­de man til­pas­set sig si­tua­tio­nen, og den har man sta­dig styr på. Det vi­ser 2005-regn­ska­bet, der net­op er of­fent­lig­gjort med et over­skud på 22,6 mil­li­oner kro­ner mod li­ge godt 25 mil­li­oner kro­ner i 2004: - Selv om det ser så­dan ud, er der egent­lig ik­ke ta­le om et fald. i 2004 hav­de vi nog­le en­kelt­stå­en­de pos­ter, som på­vir­ke­de regn­ska­bet po­si­tivt, og når de reg­nes fra, er 2005 fak­tisk bed­re end 2004, si­ger di­rek­tør An­ders Buus Jen­sen fra Metax. Han fast­slår, at når man ta­ger vil­kå­re­ne i bran­chen i be­tragt­ning er der ta­le om et rig­tigt godt re­sul­tat: - Når det gik så galt i 2003, var år­sa­gen, at pris­kri­gen var eks­tra­or­di­nært hård det før­ste år, og at det tog lidt tid for os at ind­stil­le os på den nye si­tua­tion og få stram­met om­kost­nings­si­den op, for­kla­rer An­ders Buus Jen­sen. Regn­ska­bet har de se­nes­te år vist en støt sti­gen­de om­sæt­ning, men det er iføl­ge An­ders Buus Jen­sen ik­ke sær­lig in­te­res­sant: - Når pri­sen på ben­zin og die­sel sti­ger, sti­ger vo­res om­sæt­ning jo og­så. Men det be­ty­der ik­ke, at vi og­så tje­ner fle­re pen­ge. Si­den 2003 har sel­ska­bet re­du­ce­ret an­tal­let af an­sat­te med fi­re, så man nu er 38, og sid­ste år valg­te man at ned­læg­ge fem sta­tio­ner, der­af dog in­gen nord­jyske. Metax, der er et dat­ter­sel­skab i Dansk Shell-kon­cer­nen, dri­ver i øje­blik­ket 69 ube­man­de­de sta­tio­ner, og der er ik­ke ak­tu­el­le pla­ner om hver­ken etab­le­ring af fle­re el­ler ned­læg­gel­se af nog­le af de ek­si­ste­ren­de. Sel­ska­bet har ek­si­ste­ret si­den 1892 og har hed­det Metax si­den 1971. Nav­net er dan­net ved sam­men­træk­ning af den da­væ­ren­de ejer og hans hus­trus for­nav­ne. Par­ret hed Meta og Axel Pe­der­sen.