Aalborg

Mez–zo–so–pran un–der–hol–der ved som–mer–kon–cert i kir–ke

Den nord–jyske al–si–di–ge mez–zo–so–pran Ma–rie Degener Tro–el–sen har tid–li–ge–re op–trådt ved Ope–ra–en i Re–bild.          AR–KIV–FO–TO

Den nord–jyske al–si–di–ge mez–zo–so–pran Ma–rie Degener Tro–el–sen har tid–li–ge–re op–trådt ved Ope–ra–en i Re–bild. AR–KIV–FO–TO

BÆL–UM:Ons–dag 31. maj er me–nig–heds–rå–det ved Bæl–um kir–ke vær–ter for en som–mer–kon–cert sam–me sted. Her vil den lo–ven–de unge mez–zo–so–pran Ma–rie Degener Tro–el–sen un–der–hol–de. Hun bli–ver i kirken ak–kom–pag–ne–ret af sin mor, In–ger Ma–rie Tro–el–sen, or–ga–nist i Gug kir–ke, og den au–stral–ske cel–list Ian Phillis, som ef–ter læn–ge–re tid i Eng–land er vendt til–ba–ge til Dan–mark og sin stil–ling i Aal–borg Sym–fo–ni–or–kes–ter. De tre har dan–net en ad hoc trio, og kon–cer–ten vil byde på mu–sik på or–gel, cel–lo og sang i for–skel–li–ge kom–bi–na–tio–ner. Der vil være mu–sik af Vi–val–di og Bach og, for at fej–re års–ti–den, nor–di-s–ke som–mer–sal–mer og san–ge. Ma–rie Degener Tro–el–sen bor til dag–lig i År–hus, men har sine rød–der i Nord–jyl–land, helt præ–cist ved en op–vækst i Him–mer–land. Hun har som mezzosopran ta–get sin ud–dan–nel–se som san–ger fra Det Jys–ke Mu–sik–kon–ser–va–to–ri–um, hvor–fra hun i ef–ter–året hav–de sin me–get roste de–but fra so–list–klas–sen. Hen–des kon–cert–virk–som–hed spæn–der vidt fra so–list–op–ga–ver med etab–le–re–de dan–ske en–sem–bler som ba–rok–en–sem–blet Zim–mer–man, År–hus Sin–fo–ni–et–ta, En–sem–ble Midt–vest - til Fol–ke–mu–sik–fes–ti–val i Nord–sve–ri–ge og ind–spil–ning af sound–track til do–ku–men–tar–film, un–der–hold–ning ved kon–gres–ser, Aal–borg Ope–ra–fes–ti–val m.m. Til au–gust vil Ma–rie også være en af so–lis–ter–ne ved Ope–raen i Rebild Bak–ker–, og til ef–ter–året med–vir–ker hun i Mo–zarts ope–ra Tryl–le–fløj–ten ved Den Fyns–ke Ope–ra i Oden–se. Der er gratis adgang til kirkekoncerten, og bagefter vil me–nig–heds–rå–det være vært ved en for–frisk–ning, hvor der også vil bli–ve budt på lidt eks–tra, let–te–re mu–sik i sog–ne–sa–len.