Rebild

Midler til det frivillige arbejde

{ STØV­RING: De så­kald­te pa­ra­graf 115 mid­ler, støt­te til fri­vil­ligt so­cialt ar­bej­de er for­delt i vok­sen og æld­re ud­val­get ef­ter ind­stil­ling fra Frivilligrådet. Der er så­le­des 185.500 til pen­sio­nist­for­en­in­ger­ne og ef­ter an­søg­ning yder­li­ge­re 173.600 kro­ner. 10.000 kro­ner går til ud­vi­del­se af spe­ci­al­bib­lio­tek for syns- og læ­se­han­di­cap­pe­de. Børns Vil­kår 3000 kro­ner. Ons­dags­klub­ben på Mastruplund 5000 kro­ner. Ak­ti­vi­te­ter i BOA 3000 kro­ner og det sam­me til DLFL samt KFUK`s so­cia­le ar­bej­de. Selv­hjælp i Him­mer­land 5000 kro­ner. Hjerneskadeforeningens på­rør­en­de­ar­bej­de, net­værk og væ­re­sted/klub­hus 2000 kro­ner. Æld­re Sa­gen 22.000 kro­ner. Bru­ger­rå­det Bir­ke­høj 5000 kro­ner. Ho­bro Kri­se­cen­ter le­ge­red­ska­ber 5000 kro­ner. Fri­vil­lig­grup­pen tea­ter­pro­jekt 2500 kro­ner. Bru­ger­rå­det Himmerlandshave 5000 kro­ner. Lands­for­en­in­gen Bed­re Psy­kia­tri 5000 kro­ner.