Miljø og genanvendelse af bygningsaffald

Lokalpolitik 3. september 2002 08:00

Det er desværre en meget anvendt metode at fremstille kritikere som uvederhæftige og fanatiske, hvilket igen er sket i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag 21. august. Her blev der bragt en stærkt ensidig og fordrejet artikel, hvori jeg og andre tilhængere af grundvandsbeskyttelse i Golfparken beskyldes for at fremsætte helt grundløse påstande om anvendelse af ulovligt genbrugsmateriale i vejfyld. Baggrunden for kritikken af anvendelse af bygningsaffald er mange. Den primære er, at Nordjyllands Amt i sine betingelser for tilbagetrækning af indsigelsen mod lokalplanen for området havde anbefalet, at der ikke blev anvendt affaldsprodukter i vejfyld. Denne anbefaling har Hjørring Kommune så valgt at efterkomme ved i stedet at pålægge bygherren at anvende sådanne produkter, og dette har undret os meget. Genanvendelse af bygninmgsaffald er reguleret efter Miljøstyrelsens cirkulære "Anvendelse af bygningsaffald til byggeformål", hvilket er bekræftet af Nordjyllands Amt. Ifølge dette cirkulære må bygningsaffald kun genanvendes uden tilladelse, hvis det alene består af: 1: Forsorterede rene stenmateiraler,2: Forsorterede rene uglaserede teglmaterialer (mursten og tagsten) og 3: Forsorteret, rent beton. Er det tale om affald indeholdende andet end dette (og der angives ingen nedre grænse), er der tale om afgiftspligtigt affald, hvortil der i hvert enkelt tilfælde skal indhentes tilladelse fra amtet, inden materialet anvendes. Miljøstyrelsen oplyser, at hovedårsagen til, at man lægger vægt på uglaserede materialer er, at glaserede materialer kan indeholde det stærkt miljøskadelige tungmetal bly. Det bygningsaffald, der er anvendt som vejfyld i Golfparken, opfylder efter vores opfattelse helt klart ikke Miljøstyrelsens krav til materiale, der kan genanvendes uden godkendelse, idet vi har fundet relativt store mængder af glaserede fliser, plastic og andre miljøfremmende materialer. Ved henvendelse til Nordjyllands Amt har jeg fået bekræftet, at der ikke er søgt og givet tilladelse til anvendelse af sådant bygningsafald. At kommunens miljøfolk ikke fandt noget ulovligt beror sandsynligvis på, at de pågældende medarbejdere ikke syntes at være bekendt med Miljøstyrelsens cirkulære. De pågældende medarbejdere anså således ikke forekomsten af glaserede fliser, plasticelementer og fragmenter af eternit for problematisk. At der forekommer glaserede fliser i materialet kan måske begrundes med, at AVV i deres affaldshåndbog anviser, at sådanne materialer skal i samme container som mursten, beton og tegl. Dette er i øvrigt i direkte modsætning til anbefalingen fra I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Øst i Frederikshavn, hvor sådanne materialer sendes til deponering. Udvalgsformand Ole Ørnbøl har over for mig mere end antydet, at vores baggrund for kritikken af miljøforholdene i Golfparken er begrundet i en uvilje mod at få nye naboer. Dette kan jeg på det kraftigste tilbagevise, idet jeg bor ca. to km fra området. Desuden blev indsigelsen fra beboergruppen mod de trafikale forhold omkring lokalplanen indledt med en velment velkomst til de nye naboer. Vores interesse for området er udelukkende begrundet i et ønske om sikring af rent og urenset grundvand både til os og vore efterkommere. Det var ønskværdigt, om Hjørring Kommune på en aktiv måde arbejdede for det samme i stedet for at modarbejde velbegrundet og konstruktiv kritik fra engangerede borgere, der på ingen måde føler sig klogere end andre, men bare er engagerede. Til en start kunne man gøre dette ved at følge de love og cirkulærer, som vores landspolitikere har vedtaget, og som vi alle skal følge, høj såvel som lav.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...