Miljøindsats vigtigere end antal af dyr

73 procent af danskerne mener, at den vigtigste opgave for landbruget i fremtiden er at begrænse miljøbelastningen fra produktionen.

Kun 14 procent siger, at antallet af husdyr skal begrænses. Seks procent siger, at det er vigtigst at reducere lugtgener. Det fremgår af en Observer-undersøgelse, som landbrugets organisationer netop har fået lavet. I undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af befolkningen blevet spurgt om deres kendskab til udviklingen i husdyrbruget og deres holdninger til landbrug og miljø. På baggrund af undersøgelsen kan man konkludere, at befolkningen og landbruget er enige: Nemlig at udviklingen i husdyrproduktionen skal gå hånd i hånd med en faldende miljøbelastning. I svinesektoren har der længe været fokus på miljøindsatsen. Der er siden 1985 opnået bemærkelsesværdige resultater som f.eks.: * Mængden af kvælstof i svinegødning pr. gris er faldet fra over 8 kg til under 5 kg og har dermed bidraget stærkt til, at det samlede landbrug opfyldte målene i Vandmiljøplan II. * Udnyttelsen af svinegødning på markerne er femdoblet. I dag udnyttes næsten 75 procent af gødningen i planterne. Altså er tabet til omgivelserne reduceret markant. * Ammoniakfordampningen fra slagtesvinestalde er faldet med 38 procent. Årsagen til disse resultater er, at ny viden om avl og fodring samt ny teknologi er indført i danske svinestalde. Svinesektorens mangeårige fokus på forskning og forsøg producerer løbende ny viden, der umiddelbart kan anvendes af landmændene til at forbedre miljøindsatsen. Så langt, så godt. Men vi er ikke færdige. Svinesektoren ønsker fortsat at bidrage til en lavere miljøbelastning fra produktionen. Det er der gode muligheder for. Ifølge Vandmiljøplan III skal udledning af kvælstof og fosfor reduceres yderligere. I takt med at der bygges nye og miljøvenlige stalde vil det være muligt yderligere at halvere ammoniakfordampningen fra slagtesvinestalde. Det er af stor betydning – ikke mindst i områder med følsom natur. Det er opmuntrende, at et stort flertal i befolkningen og svinesektoren er enige om hovedopgaven. Alt for længe har vi både i det politiske liv og i natur- og miljøorganisationer haft en afsporet debat om antallet af husdyr. Den er befolkningen ikke hoppet på, men har tværtimod fastholdt fokus på miljøbelastningen som målestok for fremtidens udvikling i husdyrbruget.