Lokalpolitik

Miljørigtig transport skal nedbringe forurening

Forbud mod svinende lastbiler med gamle motorer i Aalborg Centrum

AALBORG:Store, forurenende lastbiler skal ikke køre i Aalborg Centrum. Luftkvaliteten skal forbedres af hensyn til borgernes sundhed. Det er formålet med et tre-årigt forsøg med en miljøzone, som skal etableres fra 1. november. Efter den dato skal de mest svinende lastbiler med dieselmotorer holde sig væk fra et område, der afgrænses af Limfjorden i nord og ringforbindelsen Dannebrogsgade, Kong. Chr. Alle og Østre Alle i syd. - Luftforurening og især partikelforurening belaster befolkningens sundhed. Belastningen er størst i storbyområderne på grund af intens trafik. Konsekvenserne er, at mange påvirkes af denne forurening med blandt andet sundhedsmæssige gener til følge. Derfor skal vi bruge forsøget til at vurdere om indførelse af sådanne zoner er et effektivt middel til begrænsning af luftforureningen fra trafikken, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Det er dieselkøretøjer over 3,5 ton, der fokuseres på under forsøget. De skal overholde den såkaldte Euro 2-norm, hvis de skal køre inden for det afgrænsede område. I dag overholder 79 procent af de omtalte køretøjer kravene. Der findes i dag strengere miljøkrav end Euro 2-normen, men hvis kravene til vogmændene blev hårdere, kunne konsekvensen blive, at nogle vognmænd ville blive pålagt så store omkostninger, at det kunne true deres virksomheds eksistens. Henrik Thomsen understreger, at kommunen blandt andet har haft et godt samarbejde med Arbejdsgiverforeningen HTS (Handel, Transport og Service) om retningslinierne i forsøget. Derudover har der været en dialog med eksempelvis Danske Fragtmænd, DHL, SID og Aalborg City om forsøget. - Samarbejdet er en væsentlig forudsætning for, at det bliver en succes, siger Henrik Thomsen. Rådmanden understreger, at kommunens egne køretøjer naturligvis også skal overholde miljøkravene. Ifølge Henrik Thomsen bliver Aalborg den første kommune, der får sat et forsøg af den type i værk. I København har der været optræk til lignende forsøg, men det er foreløbig ikke blevet til noget, fordi der hidtil har været stor modstand mod projektet. Tilfredse arbejdsgivere Torben Petersen, Arbejdsgiverforeningen HTS, bekræfter, at der har været et godt samarbejde med Aalborg Kommune om forsøget. - Vi vil gerne medvirke til at nedbringe forureningen, påpeger han. Når transportørerne er indstillede på at samarbejde, skyldes det blandt andet, at der foreløbig er tale om overholdelse af Euro 2-normen, at lastbilparken er af en rimeligt god beskaffenhed, samt at der er mulighed for at opnå dispensationer fra kravene. Derfor er det begrænset hvor store omkostninger, der bliver lagt på vognmændene. Køretøjer, der ikke umiddelbart overholder kravene, kan få montoret et partikelfilter, hvilket vil medføre en udgift på 40.000-60.000 kr. Der vil også blive etableret transitruter inden for miljøzonen. På de ruter gælder miljøkravene ikke, men der ses kun bort fra kravene, hvis det er nødvendigt at køre i området for at undgå omvejskørsel, og hvis særlige transporter henvises til Limfjordsbroen, fordi de er for høje til at passere Limfjordstunnelen. Teknisk udvalg har sagen om forsøget med miljøzone på dagsordenen i morgen, og der ventes at være bred opbakning til at gennemføre forsøget.