Miljøstyrelse tæt på dom

Pakketrans får fristen forlænget til november

BRØNDERSLEV:Miljøstyrelsen mener, at transportfirmaet Pakketrans på Bryggerivej i Brønderslev skal overholde de vejledende støjgrænser, der gælder for områder med blandet bolig og erhvev. Det fremgår af et udkast til afgørelse fra styrelsen. Naboer i de omkringliggende huse har klaget over støj fra transportvirksomheden, og Brønderslev Kommune gav 12. november 2002 firmaet påbud om at begrænse støjgenerne. Den afgørelse indbragte Pakketrans for Miljøstyrelsen. Brønderslev Kommune og firmaets advokat har fået styrelsens udkast til afgørelse, og parterne kan komme med bemærkninger inden 30. april. Miljøstyrelsen har været på besøg på Bryggerivej, og styrelsen er enig i Brønderslev Kommunes afgørelse. Men samtidig mener Miljøstyrelsen, at firmaet skal have frist til 31. oktober. I udkastet står der:"Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det vil kunne kræve betydelige foranstaltninger fra virksomhedens side for at begrænse støjen så meget, at disse støjgrænser kan overholdes. Miljøstyrelsen ændrer derfor fristen for efterkommelse af påbudet..." Pakketrans skal 31. oktober være klar med en redegørelse over, hvilke foranstaltninger virksomheden vil foretage for at overholde støjgrænserne. - Miljøstyrelsen er enig med os i, at området skal betragtes som blandet bolig og erhverv. Men det er fuldstændigt urimeligt, hvis firmaet nu skal have et halvt år til at fremkomme med forslag til, hvordan man vil løse problemstillingen, mener Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget. Uforståeligt - Vi har forhandlet om alternative løsningsmodeller, som firmaet har præsenteret for os. Og for mig er det uforståeligt, hvis firmaet kan få lov at fortsætte. Firmaet overholder klart ikke de regler, som det er pålagt. Reelt bliver der tale om langt mere end et halvt år, hvor beboeren skal leve med generne, konkluderer Karsten Frederiksen. Brønderslev Kommune sender nu sit synspunkt til Miljøstyrelsen, inden endelig afgørelse træffes. Miljøstyrelsen tager ikke stilling til, om Brønderslev Kommune har pådraget sig et erstatningsansvar ved ikke i tide at have gjort Pakketrans opmærksom på, at der kunne opstå støj-problemer på Bryggerivej. I Miljøstyrelsens udkast hedder det blandt andet: " Det er Miljøstyrelsens erfaring, at større transportfirmaer ofte medfører en væsentlig støjbelastning af omgivelserne....Det er derfor generelt uhensigtsmæssigt at placere denne virksomhedstype i umiddelbar nærhed af boliger." Og styrelsen bemærker desuden:"Med hensyn til Pakketrans burde det allerede ved etableringen have været muligt at forudse, at en placering umiddelbart i nærheden af et større antal boliger ville kunne give anledning til problemer. Det forekommer i denne sammenhæng ikke rimligt, at beboerne skulle forpligtes til at tåle en meget høj støjbelastning, fordi det ikke på forhånd er blevet afklaret, at en virksomhed af Pakketrans' karakter og størrelse vil medføre betydelige støjgener."

Forsiden