EMNER

Mindre bureaukrati - bedre service

Et nyt politisk år ligger forude. Med flere store samfundsreformer på plads er den offentlige sektor på vej ind i en ny epoke.

Regering og Folketing har et stort medansvar for, at reformerne omsættes i praksis på en måde, så kommunerne kan levere en både tilfredsstillende og effektiv service til borgerne. Det vil være uendeligt trist, hvis visionerne i reformerne ødelægges af administrativt fnidder og statslig detailregulering helt ud i yderste led. Med opgave- og strukturreformen får Danmark 98 større og mere bæredygtige kommuner, som både kan og vil løfte mere selv. Der har været enighed mellem KL og regeringen om i højere grad at fokusere på mål- og ramme-styring. En logisk konsekvens heraf er færre og enklere regler. Desværre peger en stor del af virkeligheden i den modsatte retning. De statslige vejledninger og krav til processer og indhold i administrationen af lovgivningen vokser i et omfang, som fører de helt selvstændige liv. Lad mig nævne et eksempel: Regeringen har et lovforslag på vej om friple-jeboliger. Med 99 sider og 103 paragraffer er lovforslaget både omfattende og komplekst. Hertil kommer et ukendt antal bekendtgørelser, som Social-ministeriet må forventes at følge op med, når lovforslaget skal føres ud i livet. Friplejeboligforslaget indebærer, at der skal opbygges et helt nyt sy-stem – et såkaldt nationalt Plejebehovs Relateret Modulsystem (PRM-system), som skal anvendes til at konvertere kommunernes visitationer til betalinger til leverandørerne af friplejeboliger. Det lyder snørklet – og det bliver snørklet. I kommunerne er vi ikke modstandere af et friere valg for borgerne. Tværtimod. Men vi er stærkt kritiske over for lovforslag, som medfører stigende administration i kommunerne – og dermed flytter fokus og res-sourcer fra service til bureaukrati. I de nye kommuner er løsningen ikke en strømflod af stadig flere statslige vejledninger og regelkrav til kommunerne. Vejen frem er i stedet fokus på politisk ansvarlighed og på resultater frem for procedurekrav. Regeringen ynder ved festlige lejligheder at tale varmt for regelforenkling. Den ambition vil jeg gerne se omsat til virkelighed. Jeg vil derfor opfordre regering og Folketing til at sætte regelforenkling højt på dagsordenen, når lovgivningsarbejdet snart går i gang igen. Kommunerne er landets største leverandør af velfærdsservice. Men det er en fejltagelse at tro, at servicen bliver bedre af flere regler og mere bureaukrati. Det forholder sig stik omvendt. For ressourcerne til at håndtere flere regler og mere bureaukrati kan kun hentes ét sted: fra den borgerrettede service.