Lokalpolitik

Mindre indflydelse til kommunerne

Måske skal forbrugerne i BOE vælge alle 24 medlemmer til repræsentantskab

BRØNDERSLEV:Måske skal alle 24 medlemmer af repræsentantskabet for Brønderslev og Oplands Elforsyning vælges af forbrugerne. I dag vælger de godt 30.000 forbrugere de 12 medlemmer, mens byrådene i Brønderslev, Pandrup og Løkken-Vrå vælger 12 medlemmer. Det er en følge af kommunalreformen, at BOE foreslår ændringerne. Den nuværende udregning er historisk betinget med baggrunden i fusionen 1. april 1973 mellem Brønderslev Kommunale Elforsyning, BOEFA (andelsselskab for de 63 transformatorforeninger) og Brønderslev Højspændingsselskab med dertilhørende overgangsbestemmelser, hvorefter Brønderslev Kommune og samtidig hermed Pandrup og Løkken-Vrå kommuner fra 1. april 1976 kunne udpege halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. - Det faktum, at BOE siden dannelsen i 1973 har været en selvejende institution, medfører begrænsninger for fusion med andelsselskaber eller aktieselskaber, ligesom det begrænser for muligheden for køb af virksomheder, påpeger formand for BOE's bestyrelse, gårdejer Erling Andreasen. -Dette gør, at det har været naturligt at se på også disse forhold i forbindelse med en revision af BOE's vedtægter, således at forbrugerindflydelse, organisationsform og formål tilpasses den nye el-lovgivning og fremtidens udfordringer for el-selskaber. Ifølge Erling Andreasen har kommunalreformen skabt en naturlig mulighed for at overveje fremtiden for BOE, dels for så vidt angår selskabets kompetente forsamlinger, dels aktivitetsmæssigt som led i, at BOE fortsat tilpasser og fremtidssikrer sin virksomhed. - Dette gør, at det har været naturligt at se på også disse forhold i forbindelse med en revision af BOE's vedtægter, således at forbrugerindflydelse, organisationsform og formål tilpasses den nye el-lovgivning og fremtidens udfordringer for el-selskaber. BOE er ved at udarbejde nye vedtægter, og de nye vedtægter indeholder bortfald af kommunernes ret til udpegning, således at alle repræsentantskabets 24 medlemmer for fremtiden er direkte forbrugervalgt. De nye vedtægter forelægges for BOE's repræsentantskab til 1. behandling 26. maj, og 2. behandlingen finder sted på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. september. Hvis vedtægtsændringerne godkendes på de to repræsentantskabsmøder, træder de nye vedtægter i kraft 1. januar 2006. Det er en del af vedtægternes ikrafttrædelses-bestemmelser, at de nuværende kommunalt udpegede medlemmer af repræsentantskabet får deres mandat forlænget med to år, således at første rene forbrugervalg af samtlige 24 repræsentanter holdes i slutningen af 2007, og således at et rent forbrugervalgt repræsentantskab tiltræder 1. januar 2008. - Skulle der være kommunalt udpegede medlemmer, som ikke ønsker at modtage forlængelse, vil de berettigede kommuner blive anmodet om at udpege medlemmer for en to-årig periode. Ifølge Erling Andreasen skal vedtægtsændringer ikke godkendes af de kommuner, der er i BOE's bevillingsområde. - BOE's repræsentantskab kan således alene og uden godkendelse af kommunerne gennemføre disse vedtægtsændringer.