Lokalpolitik

Mineralvands-fabrik på vej som klagesag

DN overvejer at gå til Naturklagenævnet, fordi Astrups byzone udvides med en kilometer

ASTRUP:Danmarks Naturfredningsforening bryder sig ikke om at inddrage nye landområder i Astrup til industri, så længe kommunen har usolgte industrigrunde tæt på byen. Derfor spænder DN måske ben for Willestrup Gods planer om at opføre en mineralvandsfabrik i Astrup. Afgørelsen kan nemt trække ud i op til et års tid, hvis DN indanker sagen for Naturklagenævnet. Både de amtslige planmyndigheder og kommunens egne embedsmænd anbefaler ellers, at Arden Byråd i morgen eftermiddag godkender den lokalplan, som baner vej for fabrikken med tilhørende ret til at bore efter kildevand. Men DNs lokalformand Mogens Hedegaard forventer, at DN efterfølgende bringer afgørelsen for Naturklagenævnet. Opsættende virkning Klagen får opsættende virkning. Selv hvis Naturklagenævnet som øverste instans tilbageviser DNs påstand, vil det forsinke mineralvands-projektet, som godsejer Vincents Iuul har aftalt med private investorer. Naturfredningsforeningen bryder sig ikke om at strække Astrups bymæssige opland ud over området ved Astrup Savværk på Møldrupvej. "Byzonen udvides urimeligt langt mod vest. Over en kilometer fra rundkørslen i centrum af Astrup er urimeligt for så lille en by med væsentligt under 1000 beboere", skriver Danmarks Naturfredningskomité i en indsigelse mod det lokalplanforslag, byrådet formentlig godkender i morgen, Mogens Hedegaard henviser i stedet til, at man først færdigudnytter det bynære eksisterende industriområde syd for Ardenvej - med Borupvej som adgangsvej. DN-formanden deltog for nylig i et møde med embedsmænd fra kommunen. Det banede altså ikke vej for en aftale mellem parterne. Bedst på Møldrupvej Teknisk forvaltning og udvalget for teknik og miljø mener nemlig, at Møldrupvej langt bedre end Borupvej egner sig til klare den tunge trafik, der forventes til og fra mineralvandsfabrikken. - Jeg skal da ikke afvise påstanden om en vis tung trafik. Hvis fabrikken vil producere 5000 kubikmeter vand, svarer det jo til en daglig produktion på 25 tons. Men ellers synes jeg, det er noget sludder, når kommunen som argument for at udvide et eksisterende industriområde vil udvide i den forkerte retning. Vel vidende, at man i forvejen har uudnyttet, anvendelig industrijord, påpeger Mogens Hedegaard. - Og DN vender sig principielt imod, at naturområder, som i regionplanen beskrives som "åbne herregårdsmarker", inddrages til byzone, som herefter bruges til erhvervsformål, siger Mogens Hedegaard. På flad mark - Men godset vil af praktiske grunde meget gerne bygge i forlængelse af savværket. - Og her synes udvalget altså også, at fabrikken hører til, fordi vejforholdene er langt bedre på Møldrupvej end Borupvej, og fordi fabrikkens produktion formentlig vil afføde en vis kørestøj fra sættevogne på alle tider af døgnet, siger Elav Pinstrup (V), som er formand for udvalget for teknik og miljø. Udvalgsformanden fremhæver desuden, at fabrikken i givet fald kommer til at ligge nabo til Astrup Savværk & Pallefabrik på Møldrupvej 3. - Altså på en flad mark som betyder, at det ikke optisk kommer til at skæmme omgivelserne. Logistikken passer simpelt hen bedre til en fabrik her end i industriområdet ved Borupvej, understreger Elav Pinstrup. Plankontoret under Nordjyllands Amt gør som nævnt heller ikke ophævelser mod placeringen. Himmerlands El Forsyning forventer, at det vil koste mellem 400.000 og 500.000 kroner at føre strømforsyning frem til drikkevands-boringerne. Den opgave kan løses ved at opføre en fremskudt transformer i Møldrup-området og herfra trække jordkabler til boringerne. Godsejer Vincents Iuul har kontakt med et bryggeri, som vil være interesseret i at indvinde såkaldt fladt vand uden brus på flaske og eventuelt kulsyreholdigt mineralvand i naturlig udgave og forskellige varianter.