Planteavl

Minister beroliger landbruget

Vandplanerne er en udfordring, erkender Henrik Høegh, men mindre end landbruget hævder, mener han

NORDJYSK VANDMILJØ skal beskyttes endnu bedre. Kravene vil stille store krav til landbruget, men fødevareminister Henrik Høegh (V) forsvarer de løsninger, som bliver anvist i form af minivådområder, mellemafgrøder og naboaftaler. Foto: Peter Broen

NORDJYSK VANDMILJØ skal beskyttes endnu bedre. Kravene vil stille store krav til landbruget, men fødevareminister Henrik Høegh (V) forsvarer de løsninger, som bliver anvist i form af minivådområder, mellemafgrøder og naboaftaler. Foto: Peter Broen

Fødevareminister Henrik Høegh (V) erkender, at de nye vandplaner vil give nordjyske landmænd store udfordringer, men han anfægter de beregninger, som landboforeningen Agri Nord har foretaget. De viser tab på 3000 - 4000 kr. pr. hektar på de berørte arealer. På 55.000 hektar i oplandet til Limfjorden og Mariagerfjord skal der sås efterafgrøder på op til en tredjedel af den enkelte landmands areal. Det skal optage overskydende næringsstoffer, så de ikke udvaskes til vandmiljøet, men det vil, i følge landboforeningen, indebære et samlet tab på omkring 200 millioner kroner. Problemet med efterafgrøder er, at landmanden ikke kan nå at så vintersæd som hvede, rug og vinterbyg, som normalt giver højere udbytte end vårsæd. Men så galt går det ikke, mener Henrik Høegh. - Agri Nord har regnet på worst case, altså hvordan det vil gå i værste tilfælde, hvis alle var svineproducenter med et sædskifte næsten udelukkende med vinterafgrøder. Men sådan er nordjysk landbrug jo ikke sammensat, siger han. Henrik Høegh peger endvidere på en række alternative løsninger til kravet om efterafgrøder. - Man kan så en mellemafgrøde i majsen inden høst, eller man kan indgå aftale med en nabo, der dyrker majs, og så får det ikke sædskiftemæssige konsekvenser. Man kan også etablere mini-vådområder i form af store damme med rørbevoksning, hvor drænvand passerer på vej til vandløbet. Man kan separere gyllen og fjerne næringsstoffer. Og man kan etablere egne rodzoneanlæg med pilebevoksning. Det er en løsning særligt rettet mod lavbundsjorder, og der er iværksat ti forsøg på Århus Universitet, som Henrik Høegh håber meget hurtigt at få resultater fra. Det har vakt vrede hos de nordjyske landmænd, at kravene i de nye vandplaner efter efter deres opfattelse er udformet sådan, at de ikke vil kunne opnå erstatning for tab, men Henrik Høegh understreger, at der ikke ændres på vandløbsregulativerne, altså afvandingen, uden kompensation. Han er fuldt ud opmærksom på vandplanernes upopulære krav falder sammen med et valgår. - Men jeg er klar til at stå på mål for de løsninger, vi peger på, siger han. - Selvfølgelig er det sjovere at dele milde gaver ud end at komme med restriktioner i et valgår, men jeg har lagt megen vægt på at undgå sædskiftemæssige konsekvenser. Og samtidig er det faktisk lykkedes at komme igennem med den nødvendige indsats uden at reducere på kvælstofnormerne - et krav, der i givet fald have kostet dyrt for det samlede danske landbrug, påpeger han.