EMNER

Minister blev ikke orienteret

MELISSA I Nordjyske Stiftstidende kan man den 17. februar under overskriften "Minister vidste besked om "Melissa"" læse, at forsvarsministeren fra første færd var orienteret om eftersøgnings- og redningsaktionen ved Læsø den 4. december 2003 i forbindelse med fiskekutteren Melissas forlis. Det hævdes, at en medarbejder i Forsvarsministeriet sent om aftenen kontaktede ministeren, samt at ministeriet løbende fik meldinger om redningsindsatsen. Sagen er imidlertid følgende: Forsvarskommandoen orienterede helt rutinemæssigt ministeriet om eftersøgnings- og redningsoperationen kort før klokken 08.00 fredag den 5. december. På dette tidspunkt var beslutningen om at indstille brugen af helikoptere allerede truffet. For de som har ulejliget sig med at nærlæse de udleverede kommunikationsudskrifter, må det da også stå helt klart, at en orientering af Forsvarsministeriet ikke har fundet sted om natten mellem den 4. og 5. december sidste år. En sådan orientering ville nemlig have fremgået af de fremlagte udskrifter - hvilket ikke er tilfældet. Det er vigtigt for mig at understrege, at en rutinemæssig orientering af Forsvarsministeriet om igangværende operationer ikke afstedkommer en operativ intervenering. Forsvarsministeriet var derfor heller ikke i det konkrete tilfælde involveret i de operative dispositioner vedrørende eftersøgnings- og redningsaktionen ved Læsø, herunder beslutningen om disponeringen af helikoptere. Beslutninger af operativ karakter vil altid blive taget af den myndighed, der er blevet tillagt denne kompetence - i dette tilfælde Søværnets Operative Kommando. Det er uomtvisteligt, at tabet af to fiskeres liv er tragisk og dybt beklageligt, men det ændrer ikke på den kendsgerning, at eftersøgnings- og redningsaktionen overordnet set forløb som så mange andre eftersøgnings- og redningsaktioner, som der i øvrigt i gennemsnit er ca. 500 af på årsbasis. Tænk om jeg eller mit ministerium i hvert enkelt tilfælde skulle orienteres om en igangværende eftersøgnings- og redningsaktion. Det ville være helt uacceptabel at pålægge den ansvarlige redningscentral at bruge tid og ressourcer på at informere "systemet" - netop i situationer, hvor tidsfaktoren er helt afgørende. Fokus i redningscentralen skal naturligvis være rettet mod den igangværende operation og muligheden for at redde menneskeliv.