Dyr

Minister står fast på diagnose

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er ikke til sinds at ophæve Limfjordens status som sygdomsfrit farvand, hvad angår to parasitter, der angriber østers.

NORDJYLLAND:I stedet foreslår hun muslingebranchen at arbejde på, at andre farvande også får status som sygdomsfrie områder, så der derfra kan tilføres muslinger til forarbejdning på virksomhederne i Limfjordsområdet. Hun begrunder afvisningen af muslingefabrikkernes ønske med ønsket om, at Limfjordens østersbestand kan erklæres fri for de to parasitter, det drejer sig om, Marteilia og Bonamia. Idet ministeren henviser til et notat lavet af Fødevarestyrelsen, påpeger hun, at værdien af østersfiskeriet i Limfjorden har stor betydning for muslingefiskerne, idet værdien af de landede østers nærmer sig værdien af blåmuslingefangsterne. Af notatet fra Fødevarestyrelsen fremgår det, at Foreningen Muslingeerhvervet i 2003 blev informeret om planerne for fjorden og i den forbindelse blev bedt om at melde tilbage, hvis det gav problemer. Da der ikke kom indvendinger, godkendte EU-Kommissionen i 2005 Limfjordens status som et farvand fri for de to parasitter. Da foreningen siden, i 2006, pegede på problemet med manglende råvarer, afviste styrelsen at ophæve den opnåede status. I stedet erklærede man sig villig til at se på alternative løsninger. Løsningen var ifølge styrelsen at opnå samme status for farvande af betydning for muslingefiskeriet, og et overvågningsprogram blev indledt for de pågældende farvande. Fra styrelsen blev der lagt op til en model med gebyrer betalt af muslingeerhvervet, hvilket fik Foreningen Muslingeerhvervet til at trække sig fra projektet i december sidste år. Var det ikke sket, ville fri flytning af muslinger have været muligt i løbet af i år. Om ophævelse af Limfjordens status påpeger styrelsen, at det vil være et dårligt signal at sende fra dansk side. Samtidig vil det indebære, at østers fra parasitinficerede områder kunne lægges ud i Limfjorden. I værste fald kunne det gøre det af med den eksisterende østersbestand. Med henvisning til reglerne for landbrugets fødevarekontrol fastholder Fødevarestyrelsen i notatet, at muslingeerhvervet selv skal betale det nødvendige analysearbejdet. Hos Vilsund Muslinge Industri afviser direktør Søren T. Mattesen den udgang. - Det vil koste flere millioner kroner hvert eneste år. Som vores økonomi ser ud, er det ikke noget branchen kan holde til, siger Mattesen, der tillige fastholder, at det er at skyde langt over målet at opretholde Limfjordens særstatus. - Der flyder jo hver dag millioner af liter vand gennem Limfjorden udefra. Var parasitterne en reel trussel, skulle de nok finde vej, siger han.