Lokalpolitik

Ministerielt veto ud af kraft

Teknik- og Miljøudvalget giver grønt lys for udstykning af jordbrugsparceller ved Tornby.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har telefonisk givet Hjørring Kommune besked om, at et veto mod en lokalplan for jordbrugsparceller ved Tornby er ophævet. Der er lavet et nyt cirkulære, hvor nogle bestemmelser om jordbrugsparceller blev taget ud, og dermed er vejen banen for, at byrådet endelig kan vedtage lokalplanen og et tilhørende kommuneplantillæg. - Det er en sag, der mildt sagt har kørt hele karrusellen rundt. Nu sender et enigt udvalg planen frem til byrådet med indstilling om, at den vedtages, siger Jørgen Bing (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Lokalplanen og tillægget var i offentlig høring i første kvartal i 2009, hvor ministeriet blokerede for videre behandling af sagen med henvisning til et cirkulære om jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune - og lokalplanlægning, hvor det af paragraf 7, stk. 5 fremgik følgende: - Der kan ved egnscentre med mere end 15.000 indbyggere ikke udlægges jordbrugsparceller eller inden for en afstand af 5 km fra byzonegrænsen. Det drejede sig om afstanden til Hjørring by. Lokalplanområdet ligger umiddelbar syd for Købstedvej. Det er på ca. 4 ha og ligger i landzone, og planen åbner for udstykning af op til seks jordbrugsparceller med et byggefelt ved adgangsvejen til parcellerne. Også Danmarks Naturfredningsforening gjorde for godt et år siden indsigelse imod lokalplanen, og det med den begrundelse, at planen ikke i tilstrækkelig grad respekterer områdets naturværdier. Lokalplanområdet ligger inden for 300 m skovbyggelinjen. Den indsigelse får ikke nogen indflydelse på planen.