Lokalpolitik

Mistrivsel og negativt miljø

LÆSERBREV

LEDELSE:Åbent brev til byrådspolitikkerne i Rebild kommune. Så blev indstillingen fra børn og ungdomsudvalget til byrådet, om den ændrede ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet, kendt. Med det forslag, der ligger, vil det betyde en meget stor omvæltning på et område, som i dag er et velfungerende område med styr på ledelse og økonomien. Grunden til ændringerne på ledelsesstrukturen, er en besparelse på to millioner. I det oprindelige oplæg var intentionen, at det ikke fik konsekvenser for kerneydelsen og der ikke gik tid fra børnene, nu har I erkendt det koster børnetid. Det kan efter min bedste overbevisning ikke lade sig gøre at spare tid på børneområdet, uden at det kommer til at gå ud over børnene. Der arbejdes med en model, hvor der lægges op til at der indføres områdeledelse, men lønnen til en områdeleder er ikke indregnet i den samlede økonomi. Andre steder skal der være fællesledelse, men også uden, at der er afsat løn til fælleslederen. Ved at indføre områdeledelse fremkommer der et ledelseslag mere i en tid, hvor vi snakker om afbureaukratisering. Der reduceres i ledelsestiden i den enkelte institution, og det forventes derefter, at alting fungerer bedre end før. Det er alment kendt, at god ledelse er forudsætning for trivsel og udvikling, så hvorfor reducere i det? Med stor risiko for, at et velfungerende område kommer til at fungere ringere. Daginstitutionsområdet er siden kommunesammenlægningen blevet beskåret i budgettildelingerne hvert år samtidig med, at der skal løses flere opgaver, uden at der følger ressourcer med. Altså skal medarbejderne løbe stærkere og der er mindre tid til kerneydelsen, nærvær og skabe gode læringsmiljøer for børnene. Sidste år blev budgettet åbnet midtvejs i året, hvilket har presset området yderligere. Som sikkerhedsrepræsentant i sektor-MED på daginstitutionsområdet får jeg flere henvendelser fra ledere og medarbejdere, om at den usikkerhed, der er omkring de tilbagevendende besparelser, år efter år skaber mistrivsel og det psykiske arbejdsmiljø påvirkes i negativ retning. Flere medarbejdere sygemeldes på grund af arbejdsrelateret stress. En ting er, at der konstant sker besparelser på området. Noget andet er, at der samtidig skal ske ændringer i ledelsesstrukturen, hvor der bliver mindre tid til pædagogisk ledelse, som er med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Altså trivsel og engagerede medarbejdere, hvilket er intentionen i Rebild kommunes personalepolitik. Der er indkommet høringssvar fra bestyrelser, ledere og medarbejdere, hvorfor bliver der ikke hørt på nogle flere af de forslag, som både rummer udvikling af ledelse og anviser, hvor der kan findes besparelser, uden at det går ud over kerneydelsen og tiden til børnene? Jeg opfordrer byrådet til at genoverveje den foreslåede ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet.