Mobbeundersøgelse skaber trivsel

De nye fysiske rammer følges op af venskabsklasser og trivselsudvalg

HALS:Mobbeprocenten på Hals Skole ligger langt under landsgennemsnittet på 12 procent, men en netop overstået undersøgelse blandt skolens 249 elever fra 3. til 9. klasse viser alligevel, at en procent har det dårligt i frikvartererne - heraf tre rigtigt dårligt, én har slet ikke nogen ven, og ialt 20 (otte procent) har inden for de se-neste måneder været udsat for direkte mobning. - Det er nødvendigvis ikke mange, men én må siges at være én for mange, siger konstitueret viceskoleinspektør Bjarne Jensen, der har været primus motor for undersøgelsen og dens opfølgning. Nemlig et trivselsudvalg, hvor eleverne er med til at komme med gode ideer til at forbedre bl.a. de udendørs områder, alt sammen for at skabe bedre trivsel og ad den vej forhåbentligt mindre mobning. Fokus på mobning Undersøgelsen har sit udspring i, at Undervisningsministeriet for godt et år siden satte mobning på dagsordenen som et indsatsom-råde. - Vi har ikke haft nogen konkret anledning til at lave en undersøgelse, men alligevel følt at det kunne skabe et overblik over omfanget, og der var især et af punkterne i undersøgelsen som overraskede, fortæller Bjarne Jensen. Der var nemlig 20 elever, (syv procent), der angiver at have frygt for at blive mobbet af andre elever på skolen. Heraf otte tit og seks meget tit. Disse er jævnt fordelt over klasserne. - Dette skjulte problem blev jeg meget overrasket over, og jeg er overbevist om, at eleverne har svaret åbent og ærligt på spørgs-målene, siger Bjarne Jensen. Mange venner Eleverne fik 12 spøgsmål. Både om hvorvidt de selv var blevet mobbet eller havde mobbet andre, hvor mange venner/veninder de har, og hvordan de reagerer, når andre bliver mobbet. Den gode "nyhed" ved undersøgelse er, at alle undtagen én angiver at have mindst én god ven/veninde, og over 75 procent at have fire eller flere gode venner i sin klasse. Ni elever har været med til selv at mobbe, men 210 elever, (84 procent) synes, at det er synd for for den elev, der bliver mobbet. De fleste elever, der er blevet mobbet, har talt med nogle om det, men der er alligevel 14 elever, der ikke har talt med nogle, og det er et faktum, som skolen vil analysere nærmere. Bjarne Jensen lægger vægt på, at undersøgelsen ikke er videnskabelig, men alene viser nogle tendenser og viser, at der er nogle klasser, som der skal arbejdes specielt meget med. Venskabsklasser Hals Skole har i snart fire år arbejdet med begrebet "klassevenner", og trivselsudvalget har nu valgt at udbygge ideen til egentlige venskabsklasser, hvor børnehaveklassen er koblet på 5. klasse, 1. klasse på 6. klasse og så videre. Trivselsudvalget består af tre lærere/pædagoger, en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen, to elever valgt af elevrådet og en leder (Bjarne Jensen). Udvalget har også kompetence til efter aftale med ledelsen at indkalde ekspertise udefra. - Ideen med venskabsklasser er bl.a., at de større elever ser og hører ting sammen med de yngre elever, som de så gør os voksne opmærksomme på. Når vi har valgt at nedsætte et trivselsudvalg, er det lige så meget for at fremme demokrati og medbestemmelse, hvor mobbeprojektet er et delelement. Vi har for eksempel ikke "klassens time", men demokrati-timer, og elevrådet er blevet optrappet med fokus på struktur, dagsorden oo så videre, forklarer Bjarne Jensen. Attraktive rammer Efter den anden etape af totalrenoveringen af Hals Skole ville skolen gøre det ekstra attraktivt at bruge bygningen. - Vi har netop sat computere op i aulaen til fri afbenyttelse, og mange bruger dem både før og efter skoletid til både at skrive, printe og spille. Og der har ikke været ét eneste tilfælde af hærværk, understreger Bjarne Jensen. Og så er der også opsat et bordtennisbord i aulaen. Det er ideen, at mobbeundersøgelsen gentages til oktober.