Mod stormfulde højder

Bliver 2004 bedre? Det vil være uærligt at love guld og grønne skove i det kommende år. Økonomien vil sætte stort præg på amtsrådets arbejde, skriver Orla Hav

2003 har været et år på godt og ondt. Vi har så nogenlunde holdt skindet på næsen, så borgerne mærker mindst muligt til årets store besparelser. Det er besparelser, vi har været tvunget til at lave på grund af den stramme aftale med regeringen. Vi har forsøgt at finde dem på områder, hvor det gjorde mindst ondt, men besparelser vil altid kunne mærkes af nogle, og på dem gør det ondt. Når det er sagt, skal vi også huske på, at det samtidig er lykkedes at udvikle områder, som er vigtige for os alle sammen. Det gælder ikke mindst på sygehusområdet, hvor f.eks. kræftplanen og hjerteplanen er i stadig fremdrift. Det gælder også på visse områder indenfor socialområdet. Bliver 2004 så bedre? Det vil være uærligt at love guld og grønne skove i det kommende år. Vi ved allerede nu, at det igen bliver et vanskeligt år, hvor økonomien vil sætte sit store præg på amtsrådets arbejde. EN ANDEN stor udfordring i 2004 er strukturdebatten. Hvordan skal vi indrette Danmark bedst muligt – hvem skal klare hvilke opgaver. Hvis nogle tror, det kun er et internt "slagsmål" mellem de forskellige niveauer uden betydning for borgerne, så lad mig slå fast med det samme, at intet kunne være mere forkert. Vi borgere får ændringerne at mærke på egen krop. Jeg er ikke i tvivl – den bedste måde at få løst opgaverne på er så tæt på borgerne som muligt og af folkevalgte politikere, som med jævne mellemrum kan stilles til ansvar for deres arbejde. Der er brug for et regionalt niveau, for der findes offentlige opgaver, som kommunerne næsten uanset deres størrelse ikke er store nok til at klare. Og statslig styring af de nuværende driftsopgaver er for mig et utænkeligt alternativ. I 2003 Formåede vi trods besparelser at fastholde en udbygning og videreudvikling af det samlede sundhedstilbud. En undersøgelse i løbet af året understregede da også klart, at danskerne er bedre tilfredse med det samlede sundhedstilbud end borgerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. 2003 var også året, hvor nordjyderne stiftede bekendtskab med to nye fænomener – sammenlægninger af sygehuse og et universitetssygehus. Sygehus Vendsyssel og det nye Aalborg Sygehus er vel udtryk for en centralisering, men det er en nødvendig centralisering i en tid, hvor den gammelkendte sygehuslæge, der kunne lidt af hvert, er en saga blot. I dag stiller borgerne og udviklingen krav om specialisering, og vi kunne med rette klandres, hvis vi sad det krav overhørig. Aalborgs status som universitetssygehus skal vi vide at drage nytte af i årene fremover, dels til bedre at kunne rekruttere læger til Nordjylland, dels til at udnytte de fordele for erhvervsudviklingen, der ligger i forskningsaspektet. Alt sammen noget, der i sidste ende gavner alle nordjyder. Vi er også begyndt at se på situationen med de praktiserende læger, som vi ved bliver en mangelvare i fremtiden. PÅ SOCIALOMRÅDET har vi inden for de seneste år koncentreret os meget om de svageste grupper i samfundet. Det medførte i løbet af året, at amtets Baggrundsteam for gravide misbrugere modtog en pris for deres strålende arbejde for de gravide og deres børn. Prisen blev uddelt af Fonden "En god start i livet". De hjemløse har været meget i fokus de senere år, og det arbejde fortsætter i de kommende år. På handicapområdet har Masterplanen fyldt meget. Vi er i gang med at bygge 275 boliger efter almenboligloven, så vi fremover kan tilbyde vores udviklingshæmmede borgere tidssvarende boliger. På børneområdet er det især personer med autisme, der har haft behov for et lift. Det har vi givet ved at etablere Børnecenter Ranum, hvor der er plads til 16 børn. VORES STORE problem inden for psykiatrien i hele landet er mangel på læger. Prognoserne viser, at vi må regne med et faldende antal speciallæger helt frem til 2020. På børne- og ungdomspsykiatrien kommer fremgangen dog tidligere, men der går stadig et par år, inden det slår igennem. Hvad gør vi så? I starten af året skal vi politisk tage stilling til en række forskellige forslag, der kan bedre på situationen. Det kan f.eks. være, om andre faggrupper kan tage over på nogle af opgaverne, om vi kan hente noget ved et tættere samarbejde med naboamterne, om vi kan købe os til mere hjælp hos eksterne speciallæger mv. Det positive for psykiatrien er det gode samarbejde med de nordjyske kommuner, som jo har ansvaret for socialpsykiatrien. Det er altafgørende for et godt sikkerhedsnet for den syge, at der er tætte og gode forbindelser mellem behandlersystemet – psykiatrien i Nordjyllands Amt – og kommunerne. PÅ uddannelsesområdet har 2003 været præget af stor udvikling og mange reformer. Vi har haft et tæt samarbejde med kommunerne om rummelighed i folkeskolen med det formål at nedbringe antallet af elever i den vidtgående specialundervisning. Vores fælles ønske har været at flere børn kan undervises tættere på hjemmemiljøet og så tæt på den almindelige klasse som muligt. Dog med det hensyn, at børnene stadig kan blive undervist med stor faglig ekspertise i amtets specialklasser og specialskoler. Ungdomsuddannelser har været igennem den største reform i over 100 år, ifølge Undervisningsministeren. Reformen træder i kraft 1. august 2005, men allerede nu sætter vi ind på gymnasierne for at kunne være i front med den nye ordning. På voksenuddannelsesområdet er der sket en sammensmeltning af syv VUC til ét VUC på det administrative plan, men geografisk mærker brugerne ingenting, fordi undervisningen stadig foregår decentralt. Social- og sundhedshjælper og – assistent udannelserne kan nu tages tre steder i amtet og kører efter en ny studieordning. Sygeplejerske- og Radiografskolen i Aalborg flytter i nye lokaler og kommer under samme tag som en række andre sundhedsuddannelser i Sundheds CVU tæt på Aalborg Universitet. EFTER mange års tøven og debat blev 2003 året, hvor vi traf beslutning om, hvor en 3. vejforbindelse over Limfjorden skal ligge. Jeg er personligt glad for at valget faldt på Egholm-linien af flere grunde. Jeg mener, det er den løsning, der bedst fjerner den trafikale flaskehals ved fjorden. Samtidig bidrager den mest til udviklingen af landsdelen, og endelig fik den løsning bred opbakning fra store dele af Nordjylland. I den nordjyske natur var det en milepæl, da Lille Vildmose i foråret blev udpeget af miljøministeren som et af pilotprojekterne for nationalparker i Danmark. Visionerne for det enestående naturområde er nu i fuld gang med at blive gjort til virkelighed i et forbilledligt samarbejde mellem amt, kommuner, stat, private lodsejere og de mange lokale grupper, der er engageret i projektet. Rent vand er i fokus de kommende år. Amtsrådet har netop skærpet kravet til, hvor meget nitrat der må sive ned til grundvandet, ligesom vores to fjorde får særlig bevågenhed. IGEN I 2003 har vi spillet en aktiv rolle i udviklingen af det nordjyske erhvervsliv. Nye tiltag på turismeområdet, til iværksættere og til de korttidsuddannede har set dagens lys. Og med etableringen af Innovationspolitisk Forum forventer vi at sætte større turbo på rammebetingelserne på nogle af de nye udviklingsområder, Nordjylland skal have sin del af. På trafikområdet kan vi ud over afklaring af 3. Limfjordsforbindelse glæde os over nærbane i Himmerland/Aalborg og nye skinner på Skagensbanen. Godt nytår! Orla Hav, Vangen 71, Nørresundby, er amtsborgmester (S). E-mail: oh@nja.dk