Mosen bliver så småt til nationalpark

To nye fugletårne på vej op, og Aage V. Jensens Fonde regner med, at Lille Vildmose bliver en af landets første nationalparker

Lokalpolitik 22. september 2002 08:00
SEJLFLOD:Planerne for Lille Vildmose træder en smule vande, mens en række projekter venter på at falde på plads og blive til virkelighed. Men i den fjerne horisontlinje over højmosens vandfyldte spaghnum skimter den opmærksomme omridset af Danmars første nationalpark To nye otte meter moderne fugletårne er på vej, men venter på at blive endeligt sagsbehandlet af Nordjyllands Amt, inden de bliver sendt ud til borgerhøring. Aalborg Universitets undersøgelse af, hvad fredningen betyder - også beskæftigelsesmæssigt - for kommunen vil bliver drøftet på en stor europæisk konference til november i Aalborg. Og så formodentlig munde ud i konkrete initiativer. Naturfonden Aage V. Jensens fonde har i løbet af sommeren gennemført en række jordbundsundersøgelser i henholdsvis Tofte Skov og i Høstemark mose med henblik på at gøre to nye udkigstårne til stolpevirkelighed. Planen er at opføre et nyt udsigtstårn ved Øster Hurup Camping indenfor vildthegnet og med fri udsigt til sletten i TofteSkov, hvor krondyrene græsser i dagtimerne. Der bliver adgang til tårnet via en handicapvenlig tunnel under Kystvejen. Amtets sagsbehandling af Toft Skov tårnet bliver formodentlig afsluttet i den kommende uge, mens tilladelsen det andet tårn ved Høstemark Skov er givet. Det andet tårn skal op ved Høstemark moses sydøstlige hjørne, hvorfra besøgende kan se ud over mosen og samtidigt kigge sydpå over fredningen, mens Muldbjergene er at se mod øst. Her skal amtet samtidigt anlægge en ny parkeringsplads. - Vi har fået Naturklagenævnets tilladelse til at opføre tårnene og venter nu kun på amtes tilladelse, inden tårnene skal ud i fire ugers offentligt høring, forklarer formand i Aage V. Jensens Fonde,Leif Skov. Han regner bestemt med, at tårnene kommer op inden årets udgang, når først der er blevet givet endeligt grønt lys fra offentlig side. Pindstrup Mosebrug indvinder stadigvæk spaghnum i højmosen og er indstillet på at fortsætte denne produktion. I den forbindelse har Pindstrup søgt Nordjyllands Amt om at få forlænget de indvindingsrettigheder, der udløber i 2003. Pindstrup skal have erstatning, hvis nogle eller alle de nuværende indvindingsarealer bliver omfattet af fredningen. Erstatningens størrelse bliver i givet fald et spørgsmål mellem Naturklagenævnet og Pindstrup Mosebrug. Det bekymrer dog ikke Leif Skov fra Aage V. Jensens Fonde. - Den lokale opbakning fra amt, kommune og de lokale grønne foreninger er så stærk, at jeg ikke kan se, hvordan man kan komme uden om at gøre Lille Vildmose til en af landets første nationalparker. Og vi er villige til at bidrage med yderligere udsigtstårne, når Birke Sø bliver genetableret, understreger Leif Skov. I sin egenskab af formand for Aage V. Jensens Fonde har han fat foretræde for miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) og her foreslået at nedsætte et ekspertudvalg med henblik på at afklare, hvor Danmarks første nationalpark kunne ligge. - Men vi fik pænt nej tak, da ministeren var bange for at nedsættelsen af et sådant ekspertudvalg også ville betyde, at han blev bundet op på at skaffe penge til nationalparker. Alligevel tror jeg på, at Lille Vildmose bliver til nationalpark inden for en kort årrække, siger Leif Skov. Lektor Mogens Ove Madsen, Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet, så også gerne fredningen gennemført hurtigt og ser faktisk også beskæftigelsesmæssige fordele i at gøre det. - Naturgenopretning - altså reetablering af højmosen i de afgravede områder har mulighed for at opnå EU-støtte gennem LIFE-midlerne. Her bliver der givet 50 procent til almindelig naturbevaring, mens højprioteret natur som højmosen kan få 75 procent, siger universitetslektor Mogens Ove Madsen. Helt overordnet mener han, at der er langt mere beskæftigelse i naturgenopretning end i spaghnumindvinding. De store effektive indvindingsmaskiner giver færre og færre direkte beskæftigelse ved Pindstrup Mosebrug. - Der kan ligge lige så mange jobs i at dække huller til, som der kan ligge i at grave dem, mener Mogens Ove Madsen. Endvidere peger han på muligheden af at skabe et bungalow-hotel i området med mulighed for både enestående naturoplevelser kombineret med jagt og golf. - Du skal helst have andet end en-dagsturister trukket til området for at få penge ud af det. Som uafhængig forsker savner han også, at Nordjyllands Amt bliver endelig afklaret på, hvad de vil med Lille Vildmose. Regionplanen for området tager nemlig hensyn en række vidt forskellige interesser. I stil med både at ville blæse og have mel i munden. Der er spaghnum i mosen til 25 til 30 års indvinding, konstaterer regionplanen. Men samtidigt vil amtet også gerne genskabe Lille Vildmose som del af et større naturlandskab - Amtet skal altså beslutte sig for om de vil forlænge udvindingsaftalerne eller om de vil satse på området som et nationalt udviklingsområde, fastslår universitetslektoren. - Men hvor skal pengene kommer fra? - Det er vigtigt at komme på banen med et sammenhængende projekt, så Sejlflod kan få hånden ind i pengestrømmen. Så vidt jeg har forstået er det afsat millionbeløb til nationalparker på det kommende finanslovforslag, så det er med at byde ind nu!
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...