Lindholm Høje

Mu­se­ums­byg­ge­ri stø­der uven­tet på fund på Lindholm Høje

Lind­holm Høje Mu­se­et stød­te på old­tids­fund un­der ud­vi­del­ses­byg­ge­ri­et. Byg­ge­ri­et for­ven­tes ik­ke at bli­ve for­sin­ket af ud­grav­nin­ger­ne

I forbindelse med udvidelsen af Lindholm Høje Museet er man stødt på en bebyggelse fra mellem år 400-1000 på denne firkant. På mandag begynder arkæologerne gravearbejdet. OTO: MARTIN DAMGAARD

I forbindelse med udvidelsen af Lindholm Høje Museet er man stødt på en bebyggelse fra mellem år 400-1000 på denne firkant. På mandag begynder arkæologerne gravearbejdet. OTO: MARTIN DAMGAARD

LIND­HOLM:Jor­den rys­ter un­der fød­der­ne på folk, der har be­gi­vet sig ud til Lind­holm Høje Mu­se­et. En stor ram­buk er ved at ban­ke om­kring ti me­ter lan­ge jern­plan­ker ned i jor­den for at af­mær­ke græn­sen mel­lem ny­byg­ge­ri­et og det fre­de­de om­rå­de bag­ved. I det hjør­ne, hvor ram­buk­ken ar­bej­der, er der el­lers uven­tet kom­met grus i byggemaskineriet. Da man be­gynd­te at gra­ve ud til det un­der­jor­dis­ke byg­ge­ri, fandt man nem­lig et ild­sted og de­le af et gulv­lag til et hus fra mel­lem år 400 og 1000 ef­ter Kris­ti fød­sel, for­kla­rer mu­se­ums­in­spek­tør Jens N. Niel­sen. - Om­rå­det er jo lidt be­tændt, og der var jo en be­ty­de­lig ri­si­ko for, at der duk­ke­de for­tids­min­der op, men da vi la­ve­de for­un­der­sø­gel­se sid­ste ef­ter­år, fandt vi ik­ke en dis­se. Der var kun no­get pig­tråd og gam­melt jern fra tid­li­ge­re gra­ve­ar­bej­der, og det var der ik­ke no­get som helst skægt ved, for­tæl­ler mu­se­ums­in­spek­tø­ren. Der­for blev der meldt fri ba­ne til byg­her­ren, men det vis­te sig, at stik­prø­ven al­li­ge­vel hav­de ramt for­kert. In­gen for­sin­kel­se Ud­vi­del­sen af mu­se­et på om­kring 1000 kva­drat­me­ter med audi­to­ri­um, ud­stil­lings­om­rå­de og ak­ti­vi­tets­rum er be­ram­met til at være fær­dig i som­me­ren 2007, og det rok­ker det uven­te­de fund ik­ke ved. - Der bli­ver in­gen for­sin­kel­se. Vi stø­der jo på den slags of­te, og det kan fø­re til for­sin­kel­se, men of­te lø­ses det ved at snak­ke sam­men, for hvis vil­jen er der, så kan det lø­ses, si­ger Jens N. Niel­sen. I det­te til­fæl­de blev der lagt jord over de ud­gra­ve­de ting igen, så ram­buk­ke­ne kun­ne gø­re de­res ar­bej­de fær­digt. Der­ef­ter har ar­kæo­lo­ger­ne et af­talt tids­rum til at un­der­sø­ge det hjør­ne, hvor fun­det er gjort. Imens kan byg­ge­ar­bej­der­ne ar­bej­de vi­de­re an­dre ste­der. - Det dre­jer sig om at fin­de en løs­ning, så ge­ner­ne for byg­ge­ri­et bli­ver mi­ni­ma­le, si­ger Jens N. Niel­sen. På man­dag er det pla­nen, at ar­kæo­lo­ger­ne skal i gang med skov­len, og når de er fær­di­ge skul­le ve­jen være ba­net for, at byg­ge­ri­et til 15 mil­li­oner kro­ner står fær­digt til ti­den.