Museumsleder overser andre museer

- Der mangler indsigt, objektivitet og måske også accept af Limfjordsmuseets interesseområder, mener Gitte Thillemann.

- Der mangler indsigt, objektivitet og måske også accept af Limfjordsmuseets interesseområder, mener Gitte Thillemann.

URIMELIGT:Historisk samfund for Himmerland og Kjær Herred har udgivet et skrift med titlen: Fra Vesthimmerland – fra Himmerland og Kjær Herred 1912 – 2012. Det er en artikelsamling, der rummer artikler forfattet af forskellige mere og mindre indfødte himmerlændinge. En af artiklerne bærer overskriften: ”Kulturarven i Vesthimmerland og Vesthimmerlands museum”. Artiklen er skrevet af Broder Berg, der er ansat på Vesthimmerlands Museum i Aars. Artiklen er ret lang – 14 sider. En stor del af artiklen drejer sig om overskriftens sidste del, nemlig museet i Aars, dets tilblivelse og nuværende aktivitet. Hen mod artiklens afslutning kommer forfatteren lidt ind på den museumsdrift, der finder sted i det Vesthimmerland der, trods alt, findes udenom Aars. Hvis man tæller navne på museer i Vesthimmerland, er der en del, men de er tilsyneladende ikke store nok, gode nok, seriøse nok til at kunne omtales reelt og objektivt i Broder Bergs artikel. Desværre bliver de andre museer ikke beskrevet, selv om de favner vidt lige fra cykler til dukker. Det er tilsyneladende ikke seriøst nok til at tåle en nærmere beskrivelse, skønt de museer i høj grad er kulturbærere for den ganske almindelige dansker. Et museum som Stenaldercenteret i Ertebølle er jf. artiklen ”blevet etableret ved fødselshjælp fra Vesthimmerlands Museum.” Med diverse avisartikler i hukommelsen har der vist ikke altid været de varmeste følelser mellem de to museer. Også Historisk værksted i Giver, Nutidsmuseet, og Herregården Hessel kan åbenbart takke museet i Aars for fødselshjælp eller etableringsvejledning - mon ikke man pynter sig vel meget med lånte fjer? Ifølge Broder Berg arbejder alle fire steder desuden med emner, der i virkeligheden sorterer under Vesthimmerlands Museum. ”Limfjordsmuseet er det andet statsanerkendte museum i kommunen”, sådan indledes et afsnit på 11 linier. Alle 11 linier omhandler Limfjordsmuseet, hvad dets arbejdsområder er og hvilke aktiviteter, der finder sted. Men måske skulle Broder Berg have givet sig tid til at besøge museet, for de 11 linier er ikke fyldestgørende for en beskrivelse. Der mangler indsigt, objektivitet og måske også accept af Limfjordsmuseets interesseområder. Museet arbejder ifølge artiklen ”kun i periferien med kulturhistorien i Vesthimmerland”. Det er i mine ører en grov devaluering af de menneskeliv der færdedes og færdes ved Limfjorden. Er kystkulturen og livet i havnebyerne, fiskeri, søfart og handel ikke værdige til at få betegnelsen kulturhistorie? Det er meget beklageligt, at en historiker tillader sig at sætte folk i bås og ikke værdsætter alle mennesketyper og erhverv lige meget. Afsnittet sluttes med en bemærkning om, at Limfjordsmuseets aktiviteter er rettet mod turisterhvervet. Spørgsmålene står efterhånden i kø, for hvad er der i vejen med turister, må de ikke få kulturelle oplevelser? Er ordet turister altid forbundet med gynger og karruseller? Kan turister ikke være interesserede i at gå på museum? Vi er mange med interesse for vores fortid. Historie kan nemlig godt være spændende og nærværende. Det er i de situationer, historien gøres nærværende, at man husker og forstår det, man hører, ser og lærer. Det er vores fælles ansvar, ja, pligt at hjælpes ad med at formidle historien videre til de kommende generationer. Hvordan gøres det, ja det gøres ikke ved, som Broder Berg har forsøgt, at nedgøre nogle til andres fordel, nej lad os da finde den fællesnævner, der hedder formidling og information. Vi har forskellige arbejdsområder og interessefelter, men ingen er vigtigere, bedre og mere prestigefyldte end andre, så hvorfor ikke udnytte vores forskelligheder til at få flest mulige i tale. Hvis man forstår sin egen historie kan man undertiden reagere mere hensigtsmæssigt i nutiden, og en sådan forståelse fremmes ikke ved nag og misundelse mod hinanden. Det ville have været ønskeligt, at Broder Berg havde lavet lidt bedre research forud for den nu trykte artikel eller i hvert fald valgt andre mere objektive formuleringer. (Forkortet af redaktionen)