Én og kun én sandhed?

Ang. politisk ukorrekt geografibog:

Nu skal man lige huske på, at der er bundet så enorme mængder af politisk prestige til klimapolitik samtidig med, at påstanden om de menneskeskabte klimaændringer for længst er blevet særdeles lukrative indtægtskilder for staten bl.a. i form af CO2-afgifter m.m. og samtidig med, at næsten et hvilket som helst lovforslag lader sig vedtage i Folketinget, hvis blot det på en eller anden måde kan sættes i relation til noget miljømæssigt, at det ville være katastrofalt, hvis befolkningen - herunder især studerende på landets gymnasier eller for den sags skyld folkeskoler - fik anelse om, at der altså ikke foreligger noget videnskabeligt belæg for, at de nu konstaterede klimaændringer er menneskeskabte. At klimaændringerne er menneskeskabte er antagelser eller teorier, om man vil, der først og fremmest tjener til at engagere menneskeheden globalt i en form for masochistisk selvrevselse med en sag, som alle (eller næsten alle) uanset politisk eller religiøs observans, kan samles om. Og det er da særdeles positivt at have noget, som kan samle globalt. Men det har bare ikke ret meget med videnskab at gøre. Men noget så enestående som en næsten global form for psykisk flagelantisk selvrevselse kan vi selvfølgelig ikke tillade bliver undergravet ved, at en dansk lærebog i geografi for gymnasiet indeholder en antagelse, der heller ikke er videnskabelig funderet om, at klimaændringer ser ud til at følge solpletforekomster. En antagelse, der skulle være illustreret med en graf, der i lærebogens gengivelse uheldigvis - eller heldigvis for nogen - er fejlbehæftet. Så vidt er man dog endnu ikke nået, at man overvejer en bortcensurering af afsnit omhandlende vore tre hidtil indtrufne istider betinget af enorme klimaændringer, der så vist umuligt kan være menneskeforårsaget. Der skulle efter sigende sidde over 2000 forskere i FN’s klimapanel, der hælder til antagelsen om, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Og deres ekspertise skal og kan ingen almindeligt dødelige med held anfægte. Men videnskabeligt bevis for deres antagelse foreligger altså ikke. Det har heller ingen af forskerne vist påstået. Kun en form for sandsynlighed foreligger. Og det er vel ikke grund nok til at betragte solpletteorien - eller andre teorier for så vidt - som falsum, der skal undertrykkes på gymnasieplan. Heller ikke selv om der da er mange gode grunde til at reducere freonudslip og CO2-udslip m.m. i atmosfæren. Men at undertrykke solpletteorien og måske andre teorier, bare for at give én bestemt politisk udvalgt og for staten pekuniær indbringende teori forrang som et videnskabeligt faktum, hører vel næppe hjemme på gymnasieplan.