Jammerbugt

Na­bo­er til nyt kvar­ter gør ind­si­gel­se

AA­BY­BRO:En ræk­ke na­bo­er til det kom­men­de bo­lig­om­rå­de ved Torn­gaards­vej i Aa­by­bro har følt sig over­set og der­for bedt om og få­et et møde med Aa­by­bro Kom­mu­ne.Det er sket for at give de­res syn på, hvor­dan den lo­kal­plan, som er til hø­ring ind­til 2. maj, bør ind­ret­tes for det nye om­rå­de. - Vi hav­de et kon­struk­tivt møde, og na­bo­er­ne er kom­met med en ræk­ke øns­ker om at få flyt­tet lidt på ind­kør­sels­ve­jen til om­rå­der­ne, og an­dre øn­ske­de de­res are­al fri­holdt fra lo­kal­pla­nen. Det be­ty­der, at der kom­mer tre byg­ge­grun­de min­dre. En af na­bo­er­ne øns­ker ik­ke en byg­ge­grund på sin jord, og en ænd­ret vej­fø­ring vil kos­te to an­dre grun­de, si­ger borgmes­ter Ole Lyk­ke­gaard An­der­sen (V). Na­bo­er­ne har nem­lig re­age­ret på lo­kal­pla­nen, som ik­ke ale­ne om­hand­ler Jarl S. Poul­sens pro­jekt. Pla­nen om­fat­ter og­så na­bo­om­rå­der­ne, som hel­ler ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret ud­lagt til be­bo­el­se i en lo­kal­plan. Og i den for­bin­del­se har Jarl S. Poul­sen få­et en land­skabs­ar­ki­tekt til at teg­ne, hvor­dan he­le om­rå­det kan se ud, så­fremt na­bo­er­ne og­så øns­ker at sæl­ge til byg­ge­ri. - Na­bo­er­ne øn­ske­de sig ind­dra­get tid­li­ge­re i pro­ces­sen, og på mø­det fik vi vendt tin­ge­ne. Vi har nu bedt dem kom­me med de­res syns­punk­ter som en ind­si­gel­se mod for­sla­get til lo­kal­pla­nen. Og de­res syns­punk­ter vil bli­ve vendt på tek­nisk ud­valgs møde tirs­dag, så ud­val­get kan tage stil­ling og even­tu­elt få det ind­ar­bej­det i det en­de­li­ge for­slag til en lo­kal­plan, når den skal god­ken­des i by­rå­det i ju­ni. En af na­bo­er­ne, Mor­ten Fau­ner, un­der­stre­ger, at byg­ge­pro­jek­tet er spæn­den­de og flot. - Des­uden har vi nu haft et kon­struk­tivt møde med kom­mu­ner­ne, hvor vi har kun­net præ­sen­te­re vo­res syns­punk­ter, og det er flot af kom­mu­nen, at den har ta­get an­svar for sa­gen, si­ger han.

Forsiden