EMNER

Når far gik på loftet var den helt gal

Tusinder vokser op med en far eller en mor, der er alkoholiker

Tu­sin­der af dan­ske børn vok­ser op med en far el­ler mor, der drik­ker.MO­DEL­FO­TO: scan­pix

Tu­sin­der af dan­ske børn vok­ser op med en far el­ler mor, der drik­ker.MO­DEL­FO­TO: scan­pix

KØ­BEN­HAVN:Når far gik på lof­tet, vid­ste hun, at den var gal. Jan­nie Au­de­bo er dat­ter af en al­ko­ho­li­ker og har he­le sit liv kæm­pet med kon­se­kven­ser­ne af at vok­se op i et alkoholikerhjem. I dag er hun 29 år og kan kig­ge til­ba­ge på en barn­dom, hvor hun ik­ke fik hjælp fra hver­ken sko­len el­ler myn­dig­he­der­ne. - Han hav­de sin gang på lof­tet. Når han gik op ad trap­pen, så vid­ste vi alle, at der var no­get galt, for­tæl­ler Jan­nie Au­de­bo, der sam­men med sin sto­re­bror og mor var de pri­mæ­re vid­ner til fa­de­rens al­ko­hol­for­brug in­den for hjem­mets fi­re væg­ge i Mid­del­fart. Hen­des far ar­bej­de­de som sø­mand i de fem før­ste år af hen­des liv. Det var dog ik­ke kun ens­be­ty­den­de med frisk luft og sto­re op­le­vel­ser i ud­lan­det. Fra de syv ha­ve - Vi gik og glæ­de­de os til, at far kom hjem og for­tal­te his­to­ri­er fra de syv ha­ve. Men det var of­te en fuld far, der ik­ke gad os, der tråd­te ind ad dø­ren, for­tæl­ler Jan­nie Au­de­bo. I he­le sin barn­dom for­søg­te hun at hol­de fa­ca­den. Der var ik­ke no­gen, der skul­le vi­de, at der var pro­ble­mer i fa­mi­li­en. Hun tog al­drig ven­ner med hjem fra sko­le af frygt for, at hen­des far var fuld. Han var al­drig vol­de­lig, “men me­re yn­ke­lig”, som hun for­mu­le­rer det. - Det var så flovt, at jeg gjor­de alt for at vi­se, at der ik­ke var no­gen pro­ble­mer i vo­res fa­mi­lie, si­ger Jan­nie Au­de­bo. Når far gik på lof­tet for at drik­ke, for­søg­te hun i ste­det at flyt­te fo­kus mod no­get an­det. - For det meste prø­ve­de jeg bare at le­ge. Jeg prø­ve­de at op­ret­hol­de fa­ca­den og in­vi­te­re­de i ste­det of­te til tea­ter­styk­ker i vo­res ga­ra­ge, si­ger hun. Hjem til mor­mor Hver ene­ste gang, der for al­vor var fa­re på fær­de, kør­te mo­de­ren lil­le Jan­nie op til hen­des mor­far og mor­mor. De blev hen­des red­ning. Fa­de­ren dø­de af sit al­ko­hol­mis­brug, da Jan­nie var 15 år. In­den da hav­de hver­ken sko­len el­ler de so­cia­le myn­dig­he­der ta­get hånd om Jannies pro­ble­mer. - Jeg tror, at sko­le­psy­ko­lo­gen og min dansk­læ­rer hav­de lug­tet lun­ten, men jeg tror ik­ke, at de tur­de skri­de ind, si­ger Jan­nie Au­de­bo. På et tids­punkt, da hun gik i gym­na­si­et, brød hun fuld­stæn­dig sam­men. Det hang sam­men med, at hen­des sto­re­bror hav­de få­et et al­vor­ligt al­ko­hol­pro­blem. I dag har de beg­ge få­et det bed­re. Jan­nie Au­de­bo læ­ser an­tro­po­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun hå­ber, at hun kan være med til at hjæl­pe børn og un­ge med al­ko­ho­li­ker­for­æl­dre, og hun rå­der dem til at ta­le med fa­mi­lie­med­lem­mer og ven­ner om de­res pro­ble­mer. Det kan være en sød tan­te, en bed­ste­mor el­ler en god ve­nin­de. Det gjor­de Jan­nie nem­lig ik­ke selv. - Jeg vil­le ger­ne ha­ve talt med no­gen, der kun­ne ha­ve for­talt mig, at det he­le ik­ke var min skyld, for­kla­rer Jan­nie Au­de­bo. /rit­zau/