Når køer æder vildfarne golfbolde - og dør

Naboer kan heller ikke forlige sig med revideret golfprojekt, fremgår det af nye indsigelser

HJERRITSDAL/HEGEDAL:Syv naboer og interesseorganisationer blander sig nu i golf-debatten forud for den endelige landzonetilladelse. Og et ottende partsindlæg kan i princippet nå at lande på udvalgsbordet hos de to zonetilladelses-givende kommuner. En forglemmelse hos Arden Kommune betød som nævnt i gårsdagens NORDJYSKE, at en beboer i området fejlagtigt ikke blev inviteret til at give sit besyv med. Den mulighed får vedkommende i juleferien. Følgelig måtte sagen forleden udsættes til ekstraordinære møder i det to udvalg for teknik og miljø straks efter nytår. Adgang til stierne Som omtalt forleden bekymrer såvel Bedre Bymiljø Hobro som Danmarks Naturfredningsforening Hobro/Nørager sig om borgernes mulighed for at benytte de offentlige stier på en sikker måde. Det gælder ikke mindst i området nær udslagsstedet ved Torndalsgård, hvor oversigtsforholdene i følge de to organisationer er uoverskuelige. De betænkeligheder deles af landmænd i området. I tilgift bekymrer Søren og Olga Andersen, Hjerritsdalvej 2, sig om, hvordan man vil klare "spidsbelastning af golfbiler" på selvsamme smalle veje. Landmandsparret erindrer om Direktoratet for FødevareErhvervs betænkeligheder over "fatal mangel på jord i nærområdet". "Man har heller aldrig fulgt direktoratets henstilling om at tage mest mylig hensyn til os udøvende landbrugere i området", beklager Søren og Olga Andersen. Forsømmeligheder Mest omfattende protesterer Niels Erik Christensen, Torndalsvej 2, i et fem sider langt brev - forfattet af advokat, Gert Lund. Brevet handler om diverse forsømmeligheder, Arden Kommune angiveligt har gjort sig skyldig i under sagsforløbet. Herunder undladt at foretage"en konkret uvildig vurdering" af, om "de stedlige forhold findes foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage". Niels Erik Christensens advokat efterlyser slet og ret kommunens begrundelse for at give lov til at anlægge en golfbane. Gert Lund mener ikke at, at Arden Kommune overhovedet har behandlet Hobro/Arden Fjordgolfbane A/S ansøgning om landzonetilladelse seriøst. Blandt andet har kommunen efter advokatens mening undladt at tilgodese landmændenes interesser i at erhverve tillægsjord. En golfbane vil udløse "fatal mangel på jord i området". Men i øvrigt vil driften af golfbanen genere Niels Erik Christensen daglige drift af sin kvægejendom. Græssende køer vil æde vildfarne golfbolde - og dø, fremgår det. Desuden lukkes jendommen inde mellem fjorden og golfbanen. Golfbaner nord for ejendommen bør "under ingen omstændigheder etableres". "Protest" Endelig rejser advokaten stærk tvivl om lovligheden af at ekspropriere landbrugsjord til golf-formål - og give landzonetilladelse til golfanlæg på jord, projekthaverne endnu ikke ejer. Fra Hjerritsdalvej 7 udgår kort og godt en "protest" fra parret Hanne og René B. Nielsen. Protesten hidrører yderst mangelfuldt materiale og information fra begge involverede kommuner, Direktoratet for FødevareErhverv, Naturklagenævnet og projekthavererne. Ej heller jurist Hans Ole Kristensen fra Nordjydsk udvalg for Landboret lader sig på vegne af Aalborg-Hobro Landboforening imponere over det udsendte orienteringsmateriale. - Men der er jo netop også tale om en partshøring forud for den endelige udformning af en landzonetilladelse, som parterne herefter har fire ugers frist til at klage over, pointerer teknisk chef Jens Dalgaard, Arden Kommune. Landzonetilladelse Faktisk havde projekthaverne op til udvalgsmødet end ikke de endelige matrikelkort over det foreslåede baneanlæg klar. Det er svært at optræde i en partshøring, når hverken golfbanens indretning, regulering af søen, etablering af pumpehuse og gangbroer, parkeringsplads eller påtænkte terrænreguleringer endsige byggearbejder i forbindelse med klubhus er beskrevet, beklager Hans Ole Kristensen. Han kalder den udsendte orientering "meget mangelfuld", hvorfor den ikke kan "danne grundlag for høring". Jens Dalgaard beroliger med, at landzonetilladelsen vil holde sig inden for de muligheder, den vedtagne lokalplan for området giver. - Specielt vil vi sikre os, at tingene hænger sammen, så rimelige vilkår for at spille golf ikke hindrer folk i at færdes sikkert i området. Specielt udslagsstedet på sydsiden af grusstien vil vi granske, lover Jens Dalgaard.