Nævn afviste klage over Asdal-svinefarm

Naturklagenævnet vil ikke kræve VVM-redegørelse for Asdal Hovedgårds nye svinefabrik

Natur 24. december 2004 05:00

ASDAL: Naturklagenævnet har besluttet, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse vedrørende et projekt om etablering af husdyrsproduktion på 247 dyreenheder på et af Asdal Hovedgårds arealer. Dermed står Nordjyllands Amts afgørelse ved magt. Den tillader at flytte et nyt produktionsanlæg ud fra Asdal Hovedgård. En nabo, Ove Fuglsang Jensen, havde ellers overfor nævnet anmodet om, at en sådan VVM-undersøgelse blev foretaget b.a. med henvisning til et sådant anlægs betydning for landskabet, samt til størrelsen af den ammoniakfordampning ,et sådant anlæg vil have sammenlagt med øvrige anlæg i området. Endvidere pegede Ove Fuglsang Jensen på lugtgener samt risikoen for uheld omkring tankning af gylle. Men naturklagenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte amtets faglige vurdering og dermed heller amtets vurdering af, at projektet ikke kræver en tilhørende VVM-redegørelse. -Det fremgår klart af afgørelsen, at naturklagenævnet har holdt sig til paragrafferne og til amtets faglige vurdering. De argumenter jeg i min klage fremførte, afvises totalt. Nævnet følger slavisk den amtslige ekspertise. Og den vil jeg betvivle lever fuldt op til de seneste videnskabelige resultater, siger Ove Fuglsang Jensen. Han henviser f.eks. til civilingeniør Kåre Press-Kristensen fra Danmarks Tekniske Universtitet afdeling for Miljø' og Ressourcer, der grundigt har undersøgt ammoniakfordampningen fra store svinefabrikker. De store svinefabrikker udgør ifølge Kåre Press-Kristensen en miljøbelastning, som er andet og mere end lugtgener fra gyllen. Ammoniakfordampningen spredes i luften og falder ned igen som tørstof eller opløst i regn. Det er en trussel mod følsom natur og kystnære farvande. Det er disse betragtninger og undersøgelsesresultater, Ove Fuglsang Jensen ikke mener Naturklagenævnet har taget hensyn til, da de vurderede projektet i Asdal. En afgørelse fra Naturklagenævnet i en sådan sag er imidlertid endelig. -Vil Asdalgård sidenhen søge om udvidelse af svinedriften på matriklen, skal der laves en VVM-redegørelse, og så håber jeg, at den kan bringe klarhed over, hvor mange dyreenheder, området her kan bære, siger Ove Fuglsang Jensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...